آمار شیعیان آذربایجان            

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آذربایجان‏ ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 7.955.772 

درصد شیعیان به کل جمعیت: 73 درصد

 

----------------------------------------------------------------

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2008
 

جمعیت کشور: 8.587.000 

جمعیت شیعیان: 7.329.863

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 85 درصد

 

----------------------------------------------------------------


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2009

 
جمعیت کشور: 8.765.000

جمعیت مسلمانان: 7.730.000

جمعیت شیعیان: 5.700.000 - 6.600.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد