درحال بارگزاري
  • تاريخ: جمعه 7 مرداد 1390

گهواره خالی ،قنداقه خونین


           
دستگاه همایون
دم و ادامه ی این نوحه درگوشه ی شوشتری اجرا می گردد.
دم نوحه:
گهواره خالی ،قنداقه خونین
لائی لائی اصغرم برگشته رولَم
ادامه ی نوحه:
من در خِیام شاه شهیدان
از مرگ اصغر با آه وافغان
گفتا رُبابه با چشم گریان
لائی لائی اصغرم برگشته  رولم
رفتی به میدان همراه بابا
ازنوک پیکان نوشیده ای آب
برروی دستش رفتی تو در خواب
لائی لائی اصغرم برگشته  رولم
ای اصغرمن،آرام جانم
رفتی وبردی تاب و توانم
بعد از تو دیگر من  ناتوانم
لائی لائی اصغرم برگشته  رولم
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved