قاره آسیا

آمار شیعیان ترکمنستان

آمار شیعیان ترکمنستان

دوشنبه, 05 اسفند 1398


1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان ترکمنستان ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 5.200.000

جمعیت شیعیان: 185.120

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3/5 درصد

 

 

‏2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان تركمنستان‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 4.435.507

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17.5 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی ‏«مؤسسه ‏PEW» ‏از ‏شیعیان‏ ترکمنستان ـ سال 2009

 جمعیت کشور: بیش از 5.000.000

‏جمعیت مسلمانان: 4.757.000

جمعیت شیعیان: حدود 475.000
درصد شیعیان نسبت به‏ جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

آمار شیعیان سریلانکا

آمار شیعیان سریلانکا

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان سریلانکا ـ سال 2008

 منطقه:‏قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور‏: 22.000.000

جمعیت شیعیان‏: 5.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0,02 درصد

 

2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ سریلانکا ـ سال 2009

 جمعیت کشور: بیش از 22.000.000

جمعیت مسلمانان:‏1.711.000

جمعیت شیعیان:‏کمتر از 17.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور:‏کمتر از 1درصد

آمار شیعیان سنگاپور

آمار شیعیان سنگاپور

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان سنگاپور‏ ـ سال 2008

 منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 3.000.000

جمعیت شیعیان: 30.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد 


2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏‏ سنگاپور ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 4.608.167

جمعیت مسلمانان: 706.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 7.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از‏ 1 درصد

آمار شیعیان سوریه

آمار شیعیان سوریه

سه شنبه, 15 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏سوريه ـ سال 2000

جمعیت کشور: 17.758.925

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 30 درصد

  2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان سوریه ـ سال 2008

جمعیت کشور: 18.400.000
جمعیت شیعیان: 2.484.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13/5 درصد

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ سوریه ـ سال 2009

‏جمعیت کشور: 19.314.747

جمعیت مسلمانان: 20.196.000

جمعیت شیعیان: 4.040.000 - 3.030.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15- 10 درصد

 

آمار شیعیان عراق

آمار شیعیان عراق

سه شنبه, 06 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان عراق ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 28.800.000

جمعیت شیعیان: 18.158.400

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 63 درصد

  

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان عراق‏ ـ سال 2007

جمعیت کشور: 28.945.657

جمعیت مسلمانان: 28.086.017

جمعیت شیعیان : 17.372.794 - 18.820.527

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 60 -65 درصد

 

3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏عراق ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 23.150.926

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد

 

4-‏ آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ عراق ـ سال 2009

 جمعیت کشور: در حدود 35.000.000

جمعیت مسلمانان: 30.428.000

جمعیت شیعیان: 22.000.000 - 19.800.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درص

آمار شیعیان عمان

آمار شیعیان عمان

سه شنبه, 06 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان عمان‏ ـ سال 2008

جمعیت کشور: 2.400.000

جمعیت شیعیان: 237.600

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان عمان‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 2.109.243

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد

 
3- ‏آمار ‏انجمن دین و زندگی ‏اجتماعی «مؤسسه‏ ‏PEW»‏ از‏ شیعیان‏ عمان ‏ـ سال 2009

جمعیت کشور: 3.311.460

جمعیت مسلمانان: 2.494.000

جمعیت شیعیان: 250.000 - 125.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور‏: 5 - 10 درصد

آمار شیعیان فلسطین

آمار شیعیان فلسطین

سه شنبه, 06 اسفند 1398

آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ فلسطین ـ سال 2009

  جمعیت کشور: 4.148.000

 جمعیت مسلمانان: 4.173.000

 جمعیت شیعیان: کمتر از 42.000

 درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان فیلیپین

آمار شیعیان فیلیپین

سه شنبه, 06 اسفند 1398


1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان فیلیپین ـ سال 2008

 منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 90.025.397

جمعیت شیعیان: 30.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.04 درصد


2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ فلیپین ـ سال 2009

جمعیت کشور: بیش از 90.000.000

جمعیت مسلمانان: 4.654.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 46.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان قرقیزستان

آمار شیعیان قرقیزستان

سه شنبه, 06 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان قرقیزستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 5.200.000

جمعیت شیعیان: 117.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان قزقیزستان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.584.341
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ قرقیزستان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 5.356.869

جمعیت مسلمانان: 4.734.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 47.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از‏ 1 درصد

 

 

 

آمار شیعیان قطر

آمار شیعیان قطر

سه شنبه, 06 اسفند 1398


1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان قطر - سال 2008

جمعیت کشور: 800.000

جمعیت شیعیان: 76.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 9/5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان قطر‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 749.542
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7.6 درصد

3- آمار‏انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه‏PEW» از شیعیان قطر ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.541.000

جمعیت مسلمانان: 1.092.000

جمعیت شیعیان: حدود 110.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود ده درصد

آمار شیعیان لائوس

آمار شیعیان لائوس

سه شنبه, 06 اسفند 1398

آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان لائوس ـ سال 2008

 منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 5.924.000

جمعیت شیعیان: 320.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5/3 درصد

آمار شیعیان لبنان

آمار شیعیان لبنان

سه شنبه, 06 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان لبنان - سال 2008

جمعیت کشور: 3.800.000

جمعیت شیعیان: 1.362.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 36 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان لبنان‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 3.919.971

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 45 درصد

 
3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از ‏شیعیان‏ لبنان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 4.196.453

جمعیت مسلمانان: 2.504.000

جمعیت شیعیان: 1.375.000 - 1.127.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 45 - 55 درصد

 

 

آمار شیعیان مالدیو

آمار شیعیان مالدیو

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان مالدیو - سال 2008

جمعیت کشور: 300.000

جمعیت شیعیان: 15.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏مالديو ـ سال 2000

جمعیت کشور: 310.425
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 6 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از ‏شیعیان‏ مالدیو ـ سال2009

جمعیت کشور: 350.000

جمعیت مسلمانان: 304.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 3.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مالزی

آمار شیعیان مالزی

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان مالزی - سال 2008

جمعیت کشور: 25.347.000

جمعیت شیعیان: 200.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.8 درصد

 

 

 2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏مالزي ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 21.820.143

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ مالزی ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 27.730.000

جمعیت مسلمانان: 16.581.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 331.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 2 درصد

 

 

آمار شیعیان میانمار (برمه)

آمار شیعیان میانمار (برمه)

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان میانمار - سال 2008

منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 50.519.000

جمعیت شیعیان: 40.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.08 درصد2-‏آمار انجمن دین و زندگی‏ اجتماعی‏«مؤسسه ‏PEW» ‏از‏شیعیان‏ میانمار‏ ـ سال 2009

جمعیت کشور: 55.390.000

جمعیت مسلمانان: 1.889.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 19.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

<<  1 [23  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
4+5=? کد امنیتی