قاره آسیا

آمار شیعیان نپال

آمار شیعیان نپال

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ نپال ـ سال 2009

جمعیت کشور: 28.901.790

جمعیت مسلمانان: 1.231.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 12.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان هندوستان

آمار شیعیان هندوستان

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان هند ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 1.080.264.388

جمعیت شیعیان: 30.000.900

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.78 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان هند‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 1.017.645.163

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 6 درصد3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان هند ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.527.015.248

جمعیت مسلمانان: 160.945.000

جمعیت شیعیان: 24.142.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

آمار شیعیان ویتنام

آمار شیعیان ویتنام

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان ویتنام - سال 2008

منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرق

جمعیت کشور: 84.669.961

جمعیت شیعیان: 65.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.07 درصد2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ویتنام ـ سال 2009

جمعیت کشور: 85.262.356

جمعیت مسلمانان: 157.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 1.600

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان چین

آمار شیعیان چین

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان چین - سال 2008

 جمعیت کشور: 1.303.700.000

جمعیت شیعیان: 3.128.880

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.2 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان چين‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 1.256.167.701

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

3- ‏آمار‏ انجمن دین و زندگی‏اجتماعی‏ «مؤسسه ‏PEW» ‏از‏ شیعیان چین ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 1.321.851.888

جمعیت مسلمانان: 21.667.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 215.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان ژاپن

آمار شیعیان ژاپن

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان ژاپن - سال 2008

 منطقه: قاره آسیا ـ شرق

جمعیت کشور: 127.417.000

جمعیت شیعیان: 25.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01 درصد

 

2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ ژاپن ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 127.433.494

جمعیت مسلمانان: 183.00

جمعیت شیعیان: کمتر از 1.830

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 رصد

آمار شیعیان کامبوج

آمار شیعیان کامبوج

سه شنبه, 06 اسفند 1398


1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان کامبوج - سال 2008

منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 14.071.000

جمعیت شیعیان: 1.000.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7 درصد

 

2- آمار‏انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه‏PEW» از شیعیان کامبوج ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 13.388.910

جمعیت مسلمانان: 236.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.300

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان کره شمالی

آمار شیعیان کره شمالی

سه شنبه, 06 اسفند 1398

آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان کره شمالی - سال 2008

جمعیت کشور: 22.488.000

جمعیت شیعیان: 3.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01

 

 

آمار شیعیان‏ قزاقستان

آمار شیعیان‏ قزاقستان

سه شنبه, 06 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل بیت(ع) از شیعیان‏ قزاقستان - سال 2008

 جمعیت کشور: 15.346.000

جمعیت شیعیان: 354.850

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2/3 درصد

  

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان قزاقستان‏ ـ سال 2000
 
جمعیت کشور: 17.816.150
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4.5 درصد

 
3- آمار‏انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان قزاقستان ـ سال 2009

 جمعیت کشور: بیش از 15.000.000

جمعیت مسلمانان: 8.822.000 

جمعیت شیعیان: کمتر از 88.000 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان‏ کره جنوبی

آمار شیعیان‏ کره جنوبی

سه شنبه, 06 اسفند 1398


آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ کره جنوبی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 49.024.737

جمعیت مسلمانان: 71.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 700

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار ‏شیعیان مغولستان

آمار ‏شیعیان مغولستان

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل بیت(ع) از شیعیان مغولستان - سال 2008

منطقه: قاره آسیا ـ آسیای مرکزی

جمعیت کشور: 2.600.000

جمعیت شیعیان: 8.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ مغولستان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 2.951.786

جمعیت مسلمانان: 133.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 6.500

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار ‏شیعیان یمن

آمار ‏شیعیان یمن

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان یمن - سال 2008


جمعیت کشور: 20.700.000

جمعیت شیعیان: 8.685.600

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 42 درصد2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از ‏شیعیان‏ یمن ـ سال 2009


جمعیت کشور: 24.013.376

جمعیت مسلمانان: 23.363.000

جمعیت شیعیان: 9.345.000 - 8.200.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: 40 - 35 درصد

آمارهای شیعیان پاکستان

آمارهای شیعیان پاکستان

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان پاکستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 165.803.560
جمعیت شیعیان: 33.160.712
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان پاکستان ـ سال 2007

جمعیت کشور: 176.242.949
جمعیت مسلمانان: 167.430.801
جمعیت شیعیان: 35.248.590
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد


3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان پاكستان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 141.145.344

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 25 درصد


‏4 ‏- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه PEW» از ‏شیعیان‏ پاکستان ـ سال 2009

جمعیت کشور‏: 164.741.924
جمعیت مسلمانان: 174.082.000
جمعیت شیعیان: 26.000.000 - 17.000.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15‏- 10 درصد

<<  1 2 [3

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
7+5=? کد امنیتی