Haberler

Nevvab: Erbain Hareketinin Asli Yapı Taşı Basirettir

Nevvab: Erbain Hareketinin Asli Yapı Taşı Basirettir

Perşembe, 16 Eylül 2021

16.9.2021 tarihinde Kum şehri Kurultay binasının konferans salonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Erbain için çadır hizmetleri veren çadır sahipleri ve Erbain etkinliklerinde bulunanlarıyla oturum düzenledi.

Hac ve Ziyaret İşleri Veliyi Fakih Temsilcisi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abdulfettah Nevvab bu oturumda Erbain’in özellikleri hakkında şunları dile getirdi: Erbain çok büyük bir fırsattır. Dünyada kitlesel yürüyüşler çoktur, ama Erbain yürüyüşü dünya toplumları için uyandırıcı bir merkezdir.

Erbain aşıkları sadece Şialar değil, daha ötesi Ehlisünnet ve Hristiyanlar da Erbain yürüyüşüne katılıyorlar. Korona salgını olmasaydı Erbain kafilesi evrensel olurdu.

Erbain, basiret için bir fırsattır ve mümin bir insanın alametlerinden birisi Erbain ziyaretidir. Erbain Ziyaretnamesinde 60 yerde imamları tanıma ve 12 yerde İmam Hüseyin’in (a.s) düşmanlarının nitelikleri zikredilmiştir.

İlim havzası öğrencilerinin Erbain ziyaretinin yazılım ürünlerini dikkate almaları gerekir ve basiretin artırılması için dikkate alınan girişimlerden birisi Erbain ziyaretidir. İmamın tanınması, İmama tabi olunması, İmamın düşmanlarının tanınması ve İmama düşmanlık etkenlerinin sebepleri Erbain Ziyaretnamesinde zikredilmiştir.

Yüce Rehberlik Makamı Hac ve Umre Organizesi ülke içindeki ziyaretçiler karşısında sorumlu olduğu gibi ülke dışındaki ziyaretçilerin sorumluluğunu da üstlenmiştir. Erbain ziyaretçilerinin yürüyüş merasiminden sonra bakış ufuklarının genişletilmesi için Erbain ziyareti merasimlerinin apaçık vizyonunu belirlememiz gerekir.

Ramazani: Erbain Hadisesinde Tevhit Ruhunu Görmek Mümkündür / Aşura Akıl ve Cehalet Cephesinin Birbiri Karşısında Yer Almasıydı

Ramazani: Erbain Hadisesinde Tevhit Ruhunu Görmek Mümkündür / Aşura Akıl ve Cehalet Cephesinin Birbiri Karşısında Yer Almasıydı

Perşembe, 16 Eylül 2021

16.9.2021 tarihinde Kum şehri Kurultay binasının konferans salonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Erbain için çadır hizmetleri veren çadır sahipleri ve Erbain etkinliklerinde bulunanlarıyla oturum düzenledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani bu oturumda Erbain kabiliyetleri üzerinde durulmasının gerekliliğine değinerek şunları dile getirdi: Erbain’e sıradan bir gözle bakılmamalıdır. İmam Hüseyin’in (a.s) meclisi genellikle bizlerin istifade etmediği siyasi ve kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda potansiyele sahiptir. Erbain ziyareti çeşitli boyutları barındıran bir hadise unvanında İmam Hüseyin’in (a.s) meclisi gibi tanımalıyız. Erbain fenomenolojisi bizi Erbain ziyaretinin azametine ulaştırabilir.

Erbain’in duygusal ve hissi irtibat gibi büyük bir irtibat kapasitesi vardır ve Kerbela hadisesi dışında içsel inkılabı ortaya çıkarabilecek duyusal bir hadise bulunamaz. Erbain’in bir diğer boyutu ahlaki ve irfanidir.

Erbain ziyareti için pek çok sevap zikredilmiştir ve Erbain yolunun ziyaretçileri adım adım Allah Teâlâ ile söyleşi yapabilir. Erbain hadisesinde tevhit ruhu müşahede edilebilir. Korona salgını olmasaydı Erbain kervanı her yıl daha da görkemli ve azametli olurdu.

İmam Hüseyin’i (a.s) kâmil bir model bilen Ayetullah Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Aşura hak ile batıl cephesinin birbiri karşısında yer almasıydı, yani bir tarafta faziletlerin ekseni ve diğer tarafta çirkinliklerin ekseni vardı. Gerçekte Hüseyni matemi birbiri yanında yer alan duygu ve akılcılık hissidir.

Erbain cereyanının çeşitli boyutları vardır ve bu boyutların birbirinin yanın yer alması gerekir. Aşura ziyareti tevelli ve yakınlık gibi yirmi makamı irfani yolda ziyaretçileri eğitir. Erbain’in çeşitli kapasiteleri dikkate alınmalıdır. Bu kapasiteler akılcılık, eğitsellik, içtimai ve siyasidir. Maalesef Erbain’in siyasi boyutlarından gaflet ettik ve bunlar üzerinde çok az durduk.

Erbain’in uluslararası yönüne daha çok dikkat etmeliyiz. Elbette bir hadisenin kapasitesi ne kadar çok olursa sapmalarda çok olacaktır. Örneğin Aşura hadisesi ve Hüseyni mateminde yanlış analizler yapılmıştır. Hâlbuki İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: Matem ve yaslarda bizim ağlamamız da siyasidir.

Ahmedi Tebar: Erbain Medya Açısından Ambargodadır

Ahmedi Tebar: Erbain Medya Açısından Ambargodadır

Perşembe, 16 Eylül 2021

16.9.2021 tarihinde Kum şehri Kurultay binasının konferans salonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Erbain için çadır hizmetleri veren çadır sahipleri ve Erbain etkinliklerinde bulunanlarıyla oturum düzenledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlim ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmed Ahmedi Tebar bu oturumda Erbain’in konumuna değinerek şunları dile getirdi: Erbain’in dini kültürde özel bir yeri vardır. Erbain için Hüseyni duygusallık ve Hüseyni şuur gibi çeşitli konular üzerinde durulabilir ve bu doğrultuda önemli işler gerçekleşmiştir.

Erbain’in boyutlarından birisi akılcılıktır ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılması için İmam Mehdi’nin (a.s) zuhurunun alt yapısını hazırlayacak büyük kapasiteler mevcuttur ki bu konu üzerinde çok az durulan medeniyet oluşturma ve yaşam yöntemi gibi meselelerin işlenmesine ihtiyaç duyar.

Dikkate alınması gereken meselelerden biri zaman ve mekân açısından Erbain’in açılım kazanmasıdır. Erbain dünya müminler topluluğudur. Erbain’in cihan şümul hükümetin alt yapısının oluşturulması için fırsat bilinmesi ve keza Erbain’in dünyaya hitap eden boyutlarının çıkarsaması yapılmalıdır.

Erbain medya açısından boykot edilmiştir ve Erbain’e katılan herkesin bunu medyatikleştirerek medya tarafından uygulanan ambargonun kırılmasına gayret etmelidir.

Uluslararası Sahada Erbain Hizmet Çadırı Sahipleri ve Erbain Etkinliğinde bulunanlarıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Oturum Düzenledi

Uluslararası Sahada Erbain Hizmet Çadırı Sahipleri ve Erbain Etkinliğinde bulunanlarıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Oturum Düzenledi

Perşembe, 16 Eylül 2021

16.9.2021 tarihinde Kum şehri Kurultay binasının konferans salonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Erbain için uluslararası alanda çadır hizmetleri veren çadır sahipleri ve Erbain etkinliklerinde bulunanlarıyla oturum düzenledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlim ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmed Ahmedi Tebar bu oturumda Erbain’in konumuna değinerek şunları dile getirdi: Erbain’in dini kültürde özel bir yeri vardır. Erbain için Hüseyni duygusallık ve Hüseyni şuur gibi çeşitli konular üzerinde durulabilir ve bu doğrultuda önemli işler gerçekleşmiştir.

Erbain medya açısından boykot edilmiştir ve Erbain’e katılan herkesin bunu medyatikleştirerek medya tarafından uygulanan ambargonun kırılmasına gayret etmelidir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani oturumun devamında şu açıklamaları yaptı: Erbain’in duygusal ve hissi irtibat gibi büyük bir irtibat kapasitesi vardır ve Kerbela hadisesi dışında içsel inkılabı ortaya çıkarabilecek duyusal bir hadise bulunamaz. Erbain’in bir diğer boyutu ahlaki ve irfanidir.

Bu kapasitelerin olduğundan daha çok dikkate alınması gerekir ve akli, yetişsel, sosyal ve siyasi boyutlarda bu kapasitelerden gaflet edilmemelidir. Erbain büyük bir fırsattır.  Dünyada kitlesel yürüyüşler çoktur, ne var ki Erbain ziyaret yürüyüşü dünya insanlarının tamamı için uyandırma ve bilinçlendirme merkezidir.

Erbain âşıkları sadece Şialar değil, daha ötesi Ehlisünnet ve Hristiyanlar da bu yürüyüşte yer alırlar ve korona yaygın olmasaydı Erbain kervanı küresel olurdu.

Varisü’l-Enbiya Müessesesi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rafet Et-Temimi bu oturumda şunları ifade etti: Erbain ziyaretinin Irak ve Irak dışı siyaseti üzerinde çok etkisi vardır. İslam ve Şia düşmanları Erbain ziyaretinden rahatsızdırlar.

Dünya müstekbirleri özellikle son yıllarda İran ve Irak milleti arasında tefrika çıkarmaya çalışmıştır. Bunlar Erbain ziyaretinden korkuyorlar. Erbain ziyareti İran ve Irak halkının müttehit olduğunu göstermiştir ve bu ittihadın güçlendirilmesi için gayret edilmelidir.

Oturumun son bölümlerinde Erbain çadır faaliyetlerini yürüten kimseler ve çeşitli müesseseler kendilerini ve yaptıkları çalışmaları tanıttılar. Keza bu oturumun son kısmında uluslararası sahada Erbain Hizmet Çadırı Sahipleri Şurasının oluşturulması için karar alındı.

Zariân: Hz. Rukayye Zulüm Karşısında Mazlumiyet ve Direniş Simgelerindendir / 114 Dünya Ödülüne 40 Ülkeden Şiaların Katılımı

Zariân: Hz. Rukayye Zulüm Karşısında Mazlumiyet ve Direniş Simgelerindendir / 114 Dünya Ödülüne 40 Ülkeden Şiaların Katılımı

Cumartesi, 11 Eylül 2021

114 Dünya Ödülü Festivali Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Muhammed Cevad Zariân 11.9.2021 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Televizyonu Kur’an ve Maarif kanalının “Misbah” programının konuğuydu.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası Muavini İmam Hüseyin’in (a.s) kızı Hz. Rukayye’nin (s.a) şehadet yıldönümünün anılmasıyla başlayan programın başında şunları dile getirdi: Görünürde Aşura hadisesi zülüm ve adl gibi iki sistem arasındaki bir çatışmaydı, ama gerçekte Aşura’da maneviyat, direniş ve mazlumiyet kanalında eğitsel bir ekol gerçekleşti.

 

4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_127.jpg

 

Hz. Eba Abdillahi’l Hüseyin (a.s) bu okulun büyük öğretmeniydi ve Hz. Rukayye (s.a) bu eğitsel sürecin en belirgin çehrelerindendi ve mazlum ve yaşının küçük olması yanında zulmün karşısında direnişin tecellisiydi.

Hz. Rukayye (s.a) Yezid’in sarayında Yezid’in zulmü karşısında direniş mesajcısıydı ve bu küçük hanımefendi biz Ehlibeyt (a.s) tabilerine üç yaşındaki bir çocuğun bile zulmün karşısında dikilebilecek şekilde yetiştirilebileceğini gösterdi.

Bizler Ehlibeyt (a.s) toplumu unvanında matemin boyutlarını dikkate almanın yanında bu dersi de öğrenmeliyiz ve çocuklarımızı hangi yaşta ve cinsiyette olursa olsun topluma hizmet etmeye hazır olacak şekilde yetiştirmeliyiz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşleri Muavini 114 Dünya Ödülü Festivali hakkındaki raporunu sunarak şu açıklamalara yer verdi: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dünya Şiaları işlerinin yürütülmesi hususundaki görevi esasınca çeşitli alanlarda faaliyetlerini başlattı. Şiaların başkalarına nispetle ayırıcı sahalarından birisi kültürel sahadır ve Kur’an kültürel işlerin başında yer alır. Bu sebeple Dünya Ehlibeyt Kurultayı kendi misyonu esasınca Kur’an alanında Şiaların aleyhindeki suçlamalara cevap vermek için bu sahada karar kılmalıdır.

İster istemez her zaman Şia toplumunun olması gerektiği gibi Kur’an’a önem vermediği şüphesi konu edilir. Hâlbuki gerçekte Peygamber Ekrem’in (s.a.a) buyruğu esasınca Sakaleyn (Kur’an ve İtret) sürekli Masum İmamların (a.s) üzerinde önemli durduğu iki konu olmuştur. Âlimler de pratik yaşamlarında Kur’an’a – en büyük paha biçilmez ağır emanet unvanında – önem vermişlerdir. Dolayısıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kendi Kur’an programını bu doğrultuda kararlaştırmış ve 114 Dünya Ödülü unvanıyla projesini sunmuştur.

 

3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd_343.jpg

 

Uluslararası sahada Şia merkezlerinde Kur’an faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetler arasında ağ oluşturulması ve gerekirse, dikkate alınması gereken faaliyetlerin teşvik edilip yönlendirilmesi 114 Dünya Ödülü Festivalinin hedefleri arasında yer almıştır.

114 Dünya Ödülü çağrısından hemen sonra üç ay gibi çok kısa bir sürede Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayıyla ilişiği olan dünyanın çeşitli yerlerindeki muhatapların dikkate alınmasıyla dünyanın çeşitli kıtalarının 40 ülkesinden yaklaşık 500 eser 114 Dünya Ödülü Festivali sekreterliğine ulaştı. 114 Dünya Ödülü için gönderilen eser ve milliyetlerin katılımı bizim için çok ilgi çekiciydi.

114 Dünya Ödülü; Kur’an, hüner ve sanat alanında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı aracılığıyla gerçekleştirilen yeni bir etkinliktir. Bu festivalle alakalı sekreterliğe gönderilen eserlerin çoğu genç erkek ve bayanlara aitti. Gençlerle ortak çalışma yapmak ve keza rol ifası için genç kuşağa izin verilmek çok şaşırtıcı fırsatları hazırlar.

Çeşitli sahalarda çalışmalar yapanların Kur’an sahasında birbirleriyle tanışmaları gerekir ki kısmen de olsa bu gerçekleşmiştir, ne var ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı gibi sivil bir kuruluş işin içinde olursa Kur’an etkinlikleri olan kimseler arsındaki bu tanışmalar daha da hız kazanacaktır.

114 Dünya Ödülü Sekreterliğine ulaşan çalışmalarda, bu ödüle katılan farklı koleksiyonların hem erkek hem de kadın bölümündeki çeşitliliğine tanık olduk. Bu etkinliklerin bazılarında gençler sorumluydu. 114 Dünya Ödülü’nün tüm izleyicilerini bu etkinlikler hakkında bilgilendirip onların motive olmasını sağladık.

Şu anda dünyadaki Ehlibeyt (a.s) topluluklarıyla bağlantı kurmak ve Muharrem, Sefer ve Erbain yas programları alanındaki faaliyetlerini kayıt altına almak için “Uluslararası En Güzel Yas Merasimi” projesinin uygulanması sürecindeyiz.

 

f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_641.jpg

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşleri Muavini “Misbah” Kur’an Programı sunucusunun Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının yapısallığı ve özgeçmişi hakkındaki sorusunu şöyle cevaplandırdı: Bu Kurultay uluslararası sivil bir kuruluş olup dünyanın çeşitli yerlerindeki Ehlibeyt (a.s) topluluklarının büyük ve seçkin âlimlerinden oluşmuştur.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yaklaşık otuz yıl önce İran İslam Cumhuriyeti çatısı altında faaliyetlerine başladı ve korona salgını öncesi “Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Kurulu” unvanında dört yılda bir büyük festivaller düzenleniyor ve bu toplantıya katılanlar dünya Şialarının işlerini yürütüyorlardı.

 

aac6ce68319c070f75b79835ab103b4f_200.jpg

 

Bu Kurultayın hedefi kültürel, sosyal ve iktisadi gibi çeşitli alanlarda Şiaların durumunun geliştirilme alt yapısının oluşturulmasıdır. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Şia topluluklarını koruma peşindedir. Elbette bu Kurultay Şia toplulukları için program yapılması doğrultusunda bünyesinde yetkin kabiliyetleri barındırır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yerel Şia toplulukları faaliyet göstermektedir ve Muharrem Ayında dünya çapında Şia topluluklarının geniş çaplı matem programlarına şahit olduk. Şia topluluklarının himaye edilmesine gayret ediyoruz ve Kur’an çalışmaları üzerinde durulması da bu doğrultuda temel çalışmalar arasında sayılır. Merhum Ayetullah Teshiri ve Ayetullah Âsıfi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının genel sekreterleriydi ve bu şahsiyetler dünyada Kur’an etkinlikleri gösterenlerin öncüleri olarak tanınırlar.

Allame Şemsüddin’in “Sevretü’l-Hüseyin (a.s)” Adlı Kitabının İngilizce Tercümesi Yayınlandı

Allame Şemsüddin’in “Sevretü’l-Hüseyin (a.s)” Adlı Kitabının İngilizce Tercümesi Yayınlandı

Çarşamba, 08 Eylül 2021

Merhum Allame Muhammed Şemsüddin’in “İmam Hüseyin’in (a.s) İnkılabı ve Sosyal Koşullar ve İnsani Etkileri” adlı kitabı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının desteğiyle İngilizce dilene tercüme edilip yayınlandı.

Kitabın orijinal adı “Sevretü’l-Hüseyin (a.s); Zurufiha el-İçtimaiye ve Asaruha el-İnsaniye” dir ve Arapçadır. Bu kitap “Imam Hussain's (as) Revolution” adıyla İngilizce dilinde yayınlanmıştır.

Kitabın mütercimi İsa Mekama’dır ve tek ciltlik bu kitap veziri boyda 978-964-529-756-3 ISBN numarasıyla 162 sayfa olarak yayınlanmıştır.

Kitabın Özet Açıklaması

Kitap, Hz. Seyyidü’ş-Şuheda’nın (a.s) hareketinin çeşitli yönlerden betimlenmesi, analizi, Kerbela inkılabının yeniden tanınması ve İmam Hüseyin’in (a.s) şahsiyetinin anlaşılması hakkındadır. Yazara göre bu kitap hakiki İslam’ın geçmişi ve mahiyetini ortaya koyar. Bu sebeple bu kitapta İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının siyasi ve sosyal alt yapılarının incelenmesi, tarihi bu hadisenin sebeplerinin araştırılması ve keza etki ve sonuçlarının analiz edilmesiyle Kerbela hadisesinin hedefi ortaya çıkar.

Bu araştırmanın bulguları esasınca Sakife Hadisesi, Hilafetin Belirlenmesinde Şura İnancı, İkinci Halife Aracılığıyla Sınıfsal Sistemin Oluşturulması, Üçüncü Halifenin Yanlış Ekonomik Yöntemi ve Yönetimi, Emirü’l-Müminin’in (a.s) Islahatlarına Halkın Tahammül Etmeyişi, Fakirliğin Yayılmasında Muaviye’nin Siyaseti ve Toplumda Korku Psikolojisi gibi konular Kerbela Kıyamı’nın temel alt yapılarını oluşturmuştur.

Yazarın ifadesine göre dini kalıpların kırılması, günahın derinden algılanması, toplumda yeni ahlakın yayılması, halkta zulümle savaşma ruhunun doğması ve zalim sistem aleyhinde çeşitli kıyamların kendini göstermesi İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının etkilerinden sayılır.

9b883b17c0cd1d77eddd41cf1e79ec1f_455.jpg

Merhum Üstat Pişvayi’yi Yâd Etme Merasimi Sanal Ortamda Düzenlendi / İlim Havzalarında Tarih İlminin Gelişmesinde Üstat Pişvayi’nin Etkin Rolü

Merhum Üstat Pişvayi’yi Yâd Etme Merasimi Sanal Ortamda Düzenlendi / İlim Havzalarında Tarih İlminin Gelişmesinde Üstat Pişvayi’nin Etkin Rolü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021

İlim havzası âlim ve üstatlarının konuşması eşliğinde rabbani âlim Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mehdi Pişvayi’nin vefatının yedinci günü merasimi sanal olarak düzenlendi.

23.8.2021 tarihinde düzenlenen bu merasim Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Erbain Kültürel Merkezi, Şia’yı Tanıma Kurultayı, İslami İlimler ve Kültür Araştırma Enstitüsü, İlim Havzaları Yönetim Merkezi ve İlim Havzası Tarih Araştırmaları Encümenliğinin ortak katılımıyla gerçekleşti.

Merhum Pişvayi’nin Eserleri Ders Kitapları Arasındadır

İlim Havzaları Müdürü Ayetullah Arafi programın başında merhum Pişvayi’nin özelliklerine değinerek şunları dile getirdi: Merhum Pişvayi’nin medyatik bir siması vardı, İslam Mektebi Dergisinin oluşturulmasından itibaren bu dergide yazdı, dergilerde 200’den fazla makaleleri yayınlandı ve Radyo Maarifin uzman konuşmacılarındandı.

Merhum Pişvayi’nin akıcı bir kalemi vardı ve bazı kitapları ders kitapları arasında yer almaktadır ki bu da bu şahsiyetin çok sağlam bir kaleminin olduğunu ortaya koyar. Merhum Pişvayi tarih alanında önemli kaynak kitapların üreticisiydi.

Merhum Pişvayi’nin Eserleri Milli ve Uluslararası Etkiye Sahiptir

İmam Humeyni (r.a) Eğitim ve Araştırma Müessesesi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mahmud Recebi bu programın başka bir bölümünde merhum Pişvayi’nin kendisini yetiştirmiş, ahlakı değere sahip ve çok müsamahakâr bir şahsiyetinin olduğuna işaret ederek şu açıklamaları yaptı: Merhum Pişvayi’yle görüşmeye giden kimseler çok nefis bir karşılanmayla karşılanıyordu. Kendisi sorulara büyük bir metanetle cevap veriyor ve incelik içeren görüşlerini açıklıyordu.

Merhum Pişvayi’nin eserleri üniversite ve havza tarafından büyük ilgi konusu oldu ve havza ve üniversitelerin ders kitabı unvanıyla tanıtıldı. Bu eserler uluslararası alanda istikbal edilecek şekilde kaleme alınmış ve çeşitli dillere tercüme edilerek yayınlanmıştır.

Merhum Pişvayi İslam Tarihi Alanında Uzmandı

Merasimde konuşmacılar arasında yer alan İslami İlimler ve Kültür Enstitüsü Öğretim Üyesi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Ekber Zakiri yaptığı konuşmasında şunlara yer verdi: Merhum Pişvayi İslam tarihi alanında uzman şahsiyetlerdendi ve bu alanda çeşitli kitaplar yazdı. Onun İslam Tarihi alanındaki en meşhur kitabı “Sireyi Pişvayan/Masum İmamların (a.s) Pratik Yaşamları” kitabıdır. Keza iki ciltlik Maktelü Cami’i Şeyyidü’ş-Şuheda kitabı da onun eserleri arasındadır. Merhum Pişvayi bu kitabında Aşura gerçeğini başlangıcından sonuna kadar en ince noktalarıyla birlikte incelemiştir.

Merhum Pişvayi Kum İlim Havzasında İslam Tarihi İlminin Önderiydi

Sanal ortamda düzenlenen bu programda söz hakkı alan Tarih ve Ehlibeyt (a.s) Siresi Enstitüsü Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mutahhari merhum Pişvayi hakkında şu ifadelere yer verdi: Merhum Pişvayi Kum İlim Havzasında İslam Tarihi ilminin önderiydi ve öğrenci ve havza talebelerinin çoğu İslam tarihiyle onun eserleriyle aşina oldular. Keza Üstat Pişvayi Kum İlim Havzasında eşine arz rastlanır birisiydi ve tarih ilmi konusunda pek çok nefis hizmetlerde bulundu.

Merhum Pişvayi’nin “Sireyi Pişvayan/Masum İmamların (a.s) Pratik Yaşamları” Adlı Kitabı Havza ve Üniversitede Ders Kitabının Boşluğunu Doldurdu

İmam Humeyni (r.a) Eğitim ve Araştırma Müessesesi Üstadı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Rıza Cebbari de yaptığı konuşmasında şöyle dedi: İslam Tarihinin çok seçkin üstatlarından olan Üstat Pişvayi araştırma, inceleme ve tedris konularında uzun geçmişe sahip bir şahsiyetti.

Üstat Pişvayi’nin akıcı kalemi ve güzel beyanı vardı ki bunun en bariz örneği havza ve üniversitede ders kitabı boşluğunu dolduran “Sireyi Pişvayan/Masum İmamların (a.s) Pratik Yaşamları” adlı kitabıdır.

Merhum Pişvayi Masum İmamların (a.s) Siyasi Siresinin Tartışılmaz Üstadıydı

İslami İlimler ve Kültür Enstitüsü Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Lek Zayi sanal olarak düzenlenen bu merasimin sonunda şu açıklamalara yer verdi: Merhum Pişvayi Masum İmamların (a.s) siyasi siresinin tartışılmaz üstadıydı ve bu sire Müslümanlar için son derece öneme sahiptir. Zira İslam İnkılabının başarıya ulaşmasından sonra İslami örneklere dayanan bir toplumun alt yapısı Masum İmamların (a.s) siyasi yaşamına bağlıdır.

Merhum Üstat Pişvayi’nin İslam tarihi üzerinde durması, önemli inceleme ve araştırmaları düzenlemesi, pek çok öğrenci ve araştırmacı yetiştirmesi ve keza pek çok teze kılavuz üstatlık yapması yönüyle yaptığı işleri çok önemlidir.

Hatırlatılması gerekir ki Kum İlim Havzasının seçkin üstadı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mehdi Pişvayi 1942 yılında doğdu ve 14.8.2021 tarihinde fani dünyaya veda etti. Kum İlim Havzasının seçkin üstadı ve araştırmacısı olan Üstat Pişvayi’nin mezhebi, İslam tarihi ve Masum İmamların (a.s) yaşamları konularında onlarca eseri basılıp yayınlanmıştır.

Üstat Pişvayi’nin en önemli kitapları arasında şunlar zikredilebilir: “Sireyi Pişvayan/Masum İmamların (a.s) Pratik Yaşamları”. Bu kitap ilim havzalarının ders kitabıdır. İslam Tarihi (cahiliyet döneminden Peygamber Ekrem’in –s.a.a- vefatına kadar). Bu kitap üniversite ders kitabıdır. Keza Üstat Pişvayi İmam Sadık Araştırma ve Eğitim Müessesesinin üstatlarındandı ve İmam Humeyni (r.a) Eğitim ve Araştırma Müessesesi Tarih Bölümünün de müdürüydü.

51904af6dcecdaeb093e399e9cbea5a6_187.jpg

 

Batı Afrika Tebliğ İşleri Sorumlusu Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Eski Temsilcisi Vefat Etti

Batı Afrika Tebliğ İşleri Sorumlusu Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Eski Temsilcisi Vefat Etti

Cumartesi, 21 Ağustos 2021

Senegal’de El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin eski temsilcisi ve uluslararası sahasının etkin ruhanisi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Abbas Haşimi fani dünyaya veda etti.

Bu merhum saygı değer âlim Afrika’dayken (Senegal, Gambiya, Gine ve Moritanya’yı da kapsamak üzere) Batı Afrika Tebliğciler İşleri bölümünde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının temsilciliği sorumluluğunu üstlenmişti.

Keza bu seçkin, ahlaklı, idareci ve hizmetkâr âlim Kur’an ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılması yolunda pek çok üniversite öğrencisi ve ilim havzası talebesine hizmetler sunmuş ve geride İran’da ve başka ülkelerde çok değerli eserler bırakmıştır.

Merhum Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Abbas Haşimi uzun yıllar karaciğer yetmezliğinden sonra bu hastalığın etkisiyle dünyaya gözlerini kapadı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) bu ihlaslı, basiretli ve Ehlibeyt (a.s) hizmetkârının vefatı münasebetiyle İmam Zaman’a (a.s) ve keza dostlarına, öğrencilerine ve saygı değer ailesine başsağlığı arz ediyor ve Allah Teâla’dan bu merhum için mevlası Hz. Aba Abdillah’la (a.s) haşretmesini talep ediyor ve geride kalanlar için sabırlar diliyor.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
7-5=? Güvenlik Kodu