قاره اروپا

آمار شیعیان  بوسنی وهرزگوین

آمار شیعیان بوسنی وهرزگوین

شنبه, 29 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بوسنی و هرزگوین‏ ـ سال 2000
 جمعیت کشور: 3.591.618

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

 

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان بوسنی و هرزگوین ـ سال 2008
 جمعیت کشور: 4.500.000
جمعیت شیعیان: 23.400
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

3- ‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان بوسنی و هرزگوین ـ سال 2009
جمعيت کشور: در حدود 5.000.000
جمعيت مسلمانان: 1.522.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 15.200
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان آلبانی

آمار شیعیان آلبانی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آلباني‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.401.126
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 25 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آلبانی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 3.200.000
جمعیت شیعیان: 640.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آلبانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.563.112
جمعيت مسلمانان: 2.522.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 126.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان آلمان

آمار شیعیان آلمان

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آلمان ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ مرکز
جمعیت کشور: 82.500.000 نفر
جمعیت شیعیان: 367.200 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آلمان ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از80.000.000
جمعيت مسلمانان: 4.026.000
جمعيت شيعيان: 604.000 - 402.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

آمار شیعیان اتریش

آمار شیعیان اتریش

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اتریش ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ مرکز
جمعیت کشور: 8.189.000
جمعیت شیعیان: 70.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اتریش ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از 8.000.000
جمعيت مسلمانان: 353.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 3.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان اسلوونی

آمار شیعیان اسلوونی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اسلوونی ـ سال 2009
جمعيت کشور: 2.053.355
جمعيت مسلمانان: 49.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان اسپانیا

آمار شیعیان اسپانیا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اسپانیا ـ سال 2008 
منطقه: قاره اروپا ـ جنوب غربی
جمعیت کشور:82.515.988
جمعیت شیعیان: 20.000 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.04 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اسپانیا ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از 82.000.000
جمعيت مسلمانان: 650.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 6.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان اکراین

آمار شیعیان اکراین

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اوکراین ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ شرق
جمعیت کشور: 46.481.000
جمعیت شیعیان: 100.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.2 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اوکراین ـ سال 2009
جمعيت کشور: 46.179.000
جمعيت مسلمانان: 456.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان ایتالیا

آمار شیعیان ایتالیا

شنبه, 29 شهریور 1399

 1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ایتالیا ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ جنوب
جمعیت کشور: 58.700.000
جمعیت شیعیان: 68.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ایتالیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: در حدود 60.000.000
جمعيت مسلمانان: 36.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان ایرلند

آمار شیعیان ایرلند

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ایرلند ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ غرب
جمعیت کشور: 4.234.925
جمعیت شیعیان: 1.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.03 درصد

2-آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «موسسه ‏PEW»از‏ شيعيان ایرلند ـ سال 2009
جمعيت کشور: 4.239.100
جمعيت مسلمانان: 22.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 220
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان بلاروس

آمار شیعیان بلاروس

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان بلاروس ـ سال 2009

جمعيت کشور: 10.293.011
جمعيت مسلمانان: 19.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 190
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان بلغارستان

آمار شیعیان بلغارستان

شنبه, 29 شهریور 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان بلغارستان ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ شرق
جمعیت کشور: 7.700.000
جمعیت شیعیان: 89.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.2 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي‏«مؤسسه ‏PEW»‏از‏ شيعيان‏بلغارستان ـ سال 2009

جمعيت کشور: 8.775.198
جمعيت مسلمانان: 920.000
جمعيت شيعيان: 138.000 - 92.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 15 - 10

آمار شیعیان بلژیک

آمار شیعیان بلژیک

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان بلژیک ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ غرب
جمعیت کشور:10.419.000
جمعیت شیعیان: 30.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان بلژیک ـ سال 2009

جمعيت کشور:10.584.534
جمعيت مسلمانان: 281.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 2.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان دانمارک

آمار شیعیان دانمارک

شنبه, 29 شهریور 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان دانمارک ـ سال 2009

جمعيت کشور: 5.447.084
جمعيت مسلمانان: 88.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.400
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان روسیه

آمار شیعیان روسیه

شنبه, 29 شهریور 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان روسیه ـ سال 2008

منطقه: اورآسیا
جمعیت کشور: 143.000.000
جمعیت شیعیان: 2.212.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/5 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان روسیه ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 145.000.000
جمعيت مسلمانان: 16.482.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 165.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان رومانی

آمار شیعیان رومانی

شنبه, 29 شهریور 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان رومانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 22.246.862
جمعيت مسلمانان: 66.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 660
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

[12 3  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
6+6=? کد امنیتی