سیمای توحید

سیمای-توحید
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب سیمای توحید
 • Subject عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1384
 • ISBN 8-99-8686-964
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 150
 • Number of first pages 1
 • مؤلف : محمدرضا قبادي آدينه‌وند طرهاني لرستاني

 • About  کتاب


  كتاب حاضر در خصوص توحيد و اثبات آن نگاشته شده است.
   
  مؤلف گرامي سعي كرده مطالب خويش را در سه بخش تقسيم كند و در هر بخشي بتناسب، بحث نمايد.
   
  در بخش اول كه آن را طليعه توحيد ناميده به چند اصل اشاره مي‌كند كه اصل اول را به اثبات وجود خداوند و در اصل دوم به عدالت و در اصل سوم به اثبات پيامبران الهي مي‌پردازد و در اصل چهارم به لزوم وجود امام و اثبات آن اشاره مي‌كند و بر همين اساس روايات فراواني را آورده است و در بخش دوم يا قسمت دوم بحث كه با عنوان طليعه ايمان نگاشته شده است اشعار فراواني آورده شده است و نهايتا در قسمت سوم يا همان بخش سوم كه به عنوان ملاقات است اشعاري را در رثاي امام رضا عليه‌السلام و علم و عالم آورده است اميد آن مي‌رود كه علاقه‌مندان از اين كتاب استفاده نمايند.

Tags

Book index

Page

Page

Search

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), как глобальная негосударственная организация, была сформирована группой элит исламского мира. Ахль аль-Байт (мир им) были выбраны в качестве центра деятельности, потому что в исламских учениях, наряду с Кораном, они образуют священную ось, которая общепринята мусульманами.
Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) имеет устав, состоящий из восьми глав и тридцати трех статей.

 • Иран - Тегеран – бульвар Кешаварз - угол улицы Годс - № 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)