Ortak Konferanslar

Seyit Münzir Hakim: Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Bi’setten Önce ve Bi’setten Sonra Alanların Tamamında Savundu

Seyit Münzir Hakim: Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Bi’setten Önce ve Bi’setten Sonra Alanların Tamamında Savundu

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum- İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının üçüncü gününde “Uluslararası Düşünürlerin Bakış Açısına Göre Hz. Ebu Talib (a.s) oturumu düzenlendi.

Ez-Zürriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü Başkanı Seyit Münzir Hakim bu merasimde Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaşam boyutlarına değinerek şu açıklamaları yaptı: Hakkında şüphe söz konusu edilmesine rağmen Hz. Ebu Talib (a.s) bi’set öncesi ve bi’set sonrası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) savunulmasında sahnelerin tamamında yer aldı ve o, İslam tarihinde etki bırakan büyük bir şahsiyetiydi, ne var ki tarih boyunca kendisine zulmedildi.

Şüphelerin konu edilmesi şeytani yöntemlerdir, ama Kur’an ayetleri esasınca Allah Teala’nın iradesi başarıya ulaşacak ve hak baki kalacaktır.

Kur’an ayetleri esasınca Masum İmamlar (a.s) Hz. İbrahim’in (a.s) zürriyetinden olup bu zürriyete başkaları ulaşamadığı için haset etmiştir ve İmamlar (a.s) imamet gibi ağır bir yük yüklenmişlerdir. Masum İmamların (a.s) önüne geçemeyen fertler, Hz. İbrahim’in (a.s) zürriyetine sürekli haset etmişlerdir.

Âl-i İbrahim’in kat ettiği yol, Kur’an ayetleri esasınca sonsuza değin etkili olacak güçlü bir gövdesi olan ağaçtır. Bu ağacın kökü vardır, he an beşeriyete meyve hediye etmektedir. Çok hayırlı olan ve olmaya devam eden Kevser’i Allah Teala Peygamber Ekrem’e (s.a.a) vermiştir.

Tarih boyunca Hz. Ebu Talib’in (a.s) çocukları Hz. Emirü’l-Müminin’den (a.s) itibaren İslam tarihinde etkili konuma sahip olmuşlardır. Allah Resulü (s.a.a) İmam Ali’ye (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben ve sen bir ağaçtanız.” Âl-i Muhammed (s.a.s) tarih boyunca İslam’ın sapasağlam ayakta kalmasında ve İslam’ın savunulmasında büyük rol ifa etmiş ve etmektedir.

Seyitlerin etkili rollerini Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhuruna kadar göreceğiz. Hz. Ebu Talib’in (a.s) süregelen Nebevi zürriyetini Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda tarihi gerçek unvanıyla araştırma ve faydalanma konusu yapmalıyız.

Allah Teala Kur’an’da zürriyet konusu üzerinde çokça durmuştur. Bir şahsiyetin kendi zürriyeti üzerindeki etkisi tekvinidir ve Peygamber’in (s.a.a) tabilerinin, onun zürriyetine saygı gösterip bu zürriyete dayanmaları bir vazifedir. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) çocukları İmam Ali (a.s) ve Hz. Zehra’dandır (s.a) ve Nebevi nesil, İmam Ali’nin (a.s) neslinden olup gerçekte seyitler Âl-i Ebi Talibtirler.

Bu enstitü, seyitler konusunda çalışmakta ve İslam Cumhuriyetinin iftiharı sayılmaktadır. Elbette enstitü henüz işin başındadır.

Hindistan Müsta‘lî İsmâilîleri Davetçisi: Alimler ve Düşünürlerin Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkında Genç Nesil için Gerçeklerin Aydınlatılması Doğrultusunda Çaba Göstermeleri Gerekir

Hindistan Müsta‘lî İsmâilîleri Davetçisi: Alimler ve Düşünürlerin Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkında Genç Nesil için Gerçeklerin Aydınlatılması Doğrultusunda Çaba Göstermeleri Gerekir

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum-İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı “Uluslararası Düşünürlerin Bakış Açısına Göre Hz Ebu Talib (a.s)” adı altında üçüncü oturumu düzenlenme halindedir.

Bu merasimde Hindistan Müsta‘lî İsmâilîleri Davetçisi Hatem Zekiyuddin konuşmasının başında İran İslam Cumhuriyeti, İran halkı, Yüce Rehberlik Makamı Ayetullah Hamanei, başını Hasan Nasrallah’ın çektiği İslami Direniş Hareketi ve Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansını düzenleyenlere teşekkürlerini sunarak şu açıklamalarda bulundu:

Tarihte Müslümanlar için Ebu Talib’in (a.s) rolü son derece önemlidir ve bazıları onun kafir olduğu ve iman etmediğini söylemiştir! Halbuki Hz. Ebu Talib’in (a.s) atalarının tamamı muvahhitti.

Hz. Ebu Talib (a.s) vefatına kadar Peygamber (s.a.a) ve İslam’ın savunulması için pek çok çaba sar etti. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiir ve konuşmaları, onun Peygamber’e (s.a.a) iman ve itikadının göstergesidir. Dolayısıyla “Ebu Talib kafirdir” şeklindeki acayip sözlerin karşısında konum almalıyız.

Allah Reslü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben ve Ali sulblerin ve rahimlerin en temizinde karar kıldık.” Allah Resulü’nün (s.a.a) bu buyruğu, Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) nesebinin tertemiz olduğunun ispatlanmasına yeterlidir. Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’le (s.a.a) Hz. Hatice’nin (s.a) evlilik akdini okumuş ve yaptığı konuşmada kendisi için seçilen babalarına tevessül etmiştir, zira onun atalarının tamamı Allah’a ibadet ediyorlardı.

Hindistan Müsta‘lî İsmâilîleri Davetçisi Hatem Zekiyuddin 2015 yılında itibaren “Tayyib Ziyauddin”nin vefatından sonra kırk beşinci  davetçi unvanında Hindistan Müsta‘lî İsmâilîleri Davetçilerinin liderliğini üstlenmiştir. Müsta‘lî İsmâilîlerinin asli merkezi Gucerat’ta Baroda şehrindedir.

Şehidi: Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) Savunan En Güçlü Şahsiyetti

Şehidi: Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) Savunan En Güçlü Şahsiyetti

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde Kum şehri İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının üçüncü gününde “Uluslararası Düşünürler Açısından Hz. Ebu Talib (a.s)” konulu toplantısı düzenlenme halindedir.

Bu oturumda “Pakistan Tek Bir Ümmet” Rehberi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Emin Şehidi Hz. Ebu Talib’in (a.s) özelliklerine değinerek şu açıklamaları yaptı: Hz. Ebu Talib (a.s) tıpkı güneş gibi doğan son derece parlak bir çehreye sahiptir, zira Peygamber’in (s.a.a) bi’setinden sonra pek çok hizmetler yapmıştır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Kureyş içinde Peygamber’i (s.a.a) savunan en güçlü şahsiyetti ve ömrünün son gününe kadar bu uğurda sabit kadem kaldı. Masum İmamlar (a.s) Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam’ın savunucusu, Kureyş’in mümini ve ömrünün sonuna kadar Hz. Muhammed’in (s.a.a) savunucusu çehresini açıkça ortaya koydular.

Hz. Ebu Talib (a.s) irfani bir şahsiyet olup muvahhit bir ailede dünyaya gelmiştir; o, Abdulmuttalib’in (a.s) oğludur. Abdulmuttalib (a.s) vefatı anında Hz. Muhammed’i (s.a.a) Hz. Ebu Talib’e (s.a.a) ısmarlamıştır.

Ebu Talib’in (a.s) dünyadan gittiği yıl Peygamber Ekrem (s.a.a) için ağır bir yıldı, dolayısıyla Peygamber (s.a.a) o yılı Hüzün Yılı olarak isimlendirdi. Peygamber (s.a.a) Hz. Ebu Talib’e (a.s) amcası olduğu için değil, kendisinin vekaletini üstlendiği için ilgi ve alaka duyuyordu ve bu sevgi ve alaka Hz. Ebu Talib’in (a.s) tevhidin yayılmasındaki fedakarlığından dolayıydı.

İslam hükümeti Emevilerin eline düştüğü zaman, Emeviler ölülerinin her birisinin intikamını Ali’den (a.s) almak istediler, Ali’yi (a.s) tekfir edecek kadar ileri gittiler ve onun hakkında pek çok yalan uydurdular. Emevilerin intikamı sadece Ali’ye (a.s) yönelik değil, onunla nispeti olan herkesten intikam alıyorlardı ve bu doğrultuda Hz. Ebu Talib’i (a.s) tekfir etmeye çalışarak yalan hadisler uyduruyorlardı ki bu hadislerin ravilerinin yalancı olduklarını görüyoruz.

Hz. Ebu Talib (a.s) yaşamının çeşitli boyutları üzerinde durulması gereken bir şahsiyettir ve berrak su gibi olan imanını dünyaya ulaştırmamız gerekir. Hz. Ebu Talib (a.s) Şia ve pek çok Ehlisünnet arasında mukaddes ve saygın bir kimsedir ve Ehlisünnet alimlerinin çoğu onun imanı hakkında kitap yazmıştır, ne var ki bunlar yeterli değildir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) hizmetleri ve fedakarlıklarını tarihi kaynaklardan çıkartıp dünyaya tanıtmalıyız.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Akait ve Kelam Komisyonu 1 / Ali Ekber Zakiri’nin “el-Kafi’de Hz. Ebu Talib’in (s.a.a) Şahsiyeti” Konulu Konu Sunumu

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Akait ve Kelam Komisyonu 1 / Ali Ekber Zakiri’nin “el-Kafi’de Hz. Ebu Talib’in (s.a.a) Şahsiyeti” Konulu Konu Sunumu

Perşembe, 11 Mart 2021

10 Mart 2021 Çarşamba günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksi Şehit Sadr Toplantı Salonunda Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının “Akait ve Kelam” konulu dördüncü komisyonu düzenlendi.

Bu komisyon Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Sadık Ahavan’ın başkanlığında, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza Birinckar’ın hakemliğinde ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Rıza Âl-i Eyyub’un sekreterliğinde gerçekleşti.

Bu komisyonun başında Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Ekber Zakiri “el-Kafi Kitabında Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şahsiyeti” konulu makalesi üzerinde durdu.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Ekber Zakiri Hz. Ebu Talib’e (a.s) yapılan zulme değinerek şu açıklamalara yer verdi: İnsan Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında insafsızca yazılan kitapları okuduğu zaman karamsarlaşıyor. Bu kitaplarda İmam Ali’ye (a.s) düşmanlık besleyen ravilerin rivayetleri söz konusudur.

“el-Kafi Kitabında Hz. Ebu Talib’in (a.s) Şahsiyeti” konulu makalede 16 rivayete istinat edilmiştir ve bunların bazıları Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğumuyla alakalı, bazıları Peygamber’in (s.a.a) evlenmesi ve Hz. Ebu Talib (a.s) tarafından evlilik akdini okumasıyla alakalı ve bir kısmı da Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanıyla alakalıdır.

Rivayetlerin birisi esasınca Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğum haberini Hz. Ebu Talib’e (a.s) Hz. Fatıma bint Esed (s.a) verdi ve Hz. Ebu Talib (a.s) bu haberi işittikten sonra Fatıma bint Esed’e (s.a) şöyle dedi: 30 sene sonra Hz. Muhammed’in (s.a.a) vasisi senden dünyaya gelecektir. Bu rivayet esasınca bi’set öncesi de Peygamber’in (s.a.a) hanedanında risalet konusunun olduğunu göstermektedir.

Mevcut rivayetlerin birisinde Peygamber’in (s.a.a) ismini Hz. Ebu Talib’in (a.s) seçtiği, doğumdan sonra Peygamber (s.a.a) için akika kurbanı kestiği ve kurban etini akrabaları arasında dağıttığı yer almıştır.

Hz. Ebu Talib’le (a.s) alakalı bazı rivayetler Peygamber’in (s.a.a) çocukluk dönemi hususundadır. Hz. Muhammed’in (s.a.a) çocukluk döneminde Mekke halkı kuraklığa duçar oldu ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) yanına gelerek ondan dua etmesini istediler. Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamberle (s.a.a) birlikte Kâbe’nin yanına gittiler ve Peygamber Ekrem (s.a.a) dua etti ve akabinde Mekke’ye pek çok yağmur yağdı. Hz. Ebu Talib (a.s) bu kıssa hakkında şiirler okudu.

Hz. Muhammed (s.a.a) küçük yaşlardayken Hz. Ebu Talib (a.s) onun seçkin bir şahsiyet olacağını biliyordu. Tutucu ve bağnaz alimlerin bazıları Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında nakledilen rivayetleri gizlemişlerdir ki bu konuda dikkat edilmelidir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Hz. Peygamber Ekrem’le (s.a.a) Hz. Hatice’nin (s.a) evlilik akdini okurken, Peygamberi (s.aa.) övmüştür. Hz. Ebu Talib (a.s) pek çok yerde Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunmuştur ve onun bu himayeleri el-Kafi kitabında nakledilmiştir.

Müşrikler Peygamber Ekrem’e (s.a.a) ihanet edip ona eziyet yaptıkları zaman Hz. Ebu Talib (a.s) sinirlenip eline kılıcını alarak Hz. Hamza’yla (a.s) birlikte Müşriklerin yanına gitmiş ve onları edeplendirmiştir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savundu. Bazıları Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını aleni etmemesi konusuna itiraz etmiştir, halbuki Hz. Ebu Talib’in (a.s) yanında yer alan Kureyş’in bazıları, o zamanda Müslüman değildi ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını aleni etmesi, onun yanında yer alan bir grup Kureyş’in Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunmamalarına sebep olacaktı.

Ebu Talib Mahallesi hadisesinde mümin ve kafir olmak üzere Hz. Ebu Talib’in akrabalarının tamamı onun yanındaydı ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını aleni etmemesi, onunla birlikte olan kafirlerin Ebu Talib Mahallesinde Peygamber’i (s.a.a) savunmalarına sebep oldu. Hz. Ebu Talib (a.s), Ebu Talib Mahallesi hadisesinde müşriklerin elinin Peygamber’e (s.a.a) ulaşmaması için tek bir kişi kalıncaya kadar onun yanında olacaklarına tekit etti.

Şeyh Kuleyni, el-Kafi kitabında Hz. Ebu Talib (a.s) konusunda naklettiği bir rivayet, Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanının olmayışı şüphelerine cevap vermektedir.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Sadık Ahavan komisyonun devamında şunları dile getirdi: Cahiliye zamanında “birisine sığınma” adında bir adat vardı ve bu adet esasınca bir kimse çok büyük suç işlese, ama müşriklerin büyükleri bu şahsa kendi yanında sığınma hakkı tanımış olsaydı, başkaları ona bir şey yapamazdı. Hz. Ebu Talib (a.s) de Beni Haşim’in büyüğü unvanında sığınma adetine dayanarak müşriklerin öldürmemesi için Peygamber Ekrem’e (s.a.a) kendi yanında yer veriyordu.

Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında hiç şek ve şüphe yoktur ve onun imanının derecesi çok yücedir, ne var ki bunun ispatlanması için çok sağlam istidlallerden istifade edilmesi gerekir.

Komisyonun başka bir bölümünde Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza Birinckar Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanına işaret ederek şu noktalar üzerinde durdu: Hz. Ebu Talib’in (a.s) kesin surette iman ettiği Masum İmamların (a.s) rivayetlerine dayanılarak ispatlanması mümkündür ve bu rivayetler onun hakkında ortaya atılan şüphelere cevaptır.

Tarihi rivayetlerde Hz. Ebu Talib’in (a.s) aleni imanının zikredilmemesi, onun imanına hiçbir zarar vermez, çünkü Hz. Ebu Talib (a.s), imanını aleni etmesi durumunda Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunamazdı.

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Müellifler ve Telifler Komisyonu

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Müellifler ve Telifler Komisyonu

Perşembe, 11 Mart 2021

10 Mart 2021 Çarşamba günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinde Şehit Sadr Toplantı Salonunda “Musannifler ve Telifler” adı altında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib Konferansının beşinci komisyonu düzenlendi.

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Akait ve Kelam Komisyonu

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Akait ve Kelam Komisyonu

Perşembe, 11 Mart 2021

10 2021 Çarşamba günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinin Şehit Sadr Toplantı Salonunda Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı dördüncü komisyonu “Akait ve Kelam” komisyonu düzenlendi. Bu komisyon Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Sadık Ahvan’nın başkanlığında, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza Birinckar’ın hakemliğinde ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Rıza Âl-i Eyyup’un sekreterliğinde yapıldı.

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimi

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimi

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yüksek Öğretim Kompleksinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı.

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebiyat Festivali'nin Kapanış Töreni

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebiyat Festivali'nin Kapanış Töreni

Perşembe, 11 Mart 2021

Kum’da 7 Mart 2021 Pazar günü ikindi vaktinde Kum Şehri Tebligat Genel İdaresi Kevser Konferans Salonunda Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Medya Edebiyatı Festivalinin kapanış töreni  yapıldı. Kum İlim Havzası sanatçı ve şairlerinden Seyit Muhammed Cevat Şerafet’in sunuculuğunu yaptığı bu merasime çeşitli şehirlerden gelen şair ve yazarlardan bir grup eşlik etti ve keza şiir ve edebi nesir programları düzenlenerek Ra’yetü’l-Huda Marş Grubu marş okudu.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
8*3=? Güvenlik Kodu