Kurultayın Tanıtımı
Kurultayın Tanıtımı

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYIYLA TANIŞMA

Biz Allah Teala’nın emriyle Allah Resulü’nün (s.a.a) tesis ettiği bir mezhebe ve kayıt ve sınırların tamamından kurtulup beşeri ıstırabın, kullukların ve … tamamından kurtarmakla görevli Emirü’l-Müminin Ali b. Ebi Talib’e (a.s) tabi olmakla iftihar ediyoruz.

Biz Ali b. Ebi Talib’ten (a.s) Allah Teala’nın kudretiyle kâdir, hayatta ve işleri gözeten insanlığın kurtarıcısı Sahib-i Zaman Hz. Mehdi’ye kadar Masumlar (binlerce övgü ve selam onların üzerine olsun) imamlarımız olduğu için iftihar ediyoruz.

Biz mezhebimiz Caferi olduğu için iftihar ediyoruz ki uçsuz bucaksız fıkhımız onun eserlerinden birisidir.

Masum İmamlarımızla (s.a) ve onlara tabi olmada vefa ve bağlılığımızla iftihar ediyoruz.

İmam Humeyni’nin (r.a) vasiyet namesinin ilk bölümleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu gün İslam dünyası Ehlibeyt’in (a.s) mesajına muhtaçtır

Yüce Rehberlik Makamı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmesindeki konuşmalarından

Ağustos 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu gün dünyanın her yerindeki Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin bir araya gelmesine, gönülden ittihadına ve ortak düşünceyi paylaşmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç hissedilmektedir ve bu, İslam vahdeti yolunda etkili bir adım olacaktır.

Yüce Rehberlik Makamı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmesindeki konuşmalarından

Ekim 2003

İÇİNDEKİLER

--------------------

GİRİŞ

 1. BÖLÜM: GENEL

Hedefler

Erkan ve Yapılar

 1. BÖLÜM: DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Yüksek Şura

Genel Kurul Toplantısı

Kuruluşlar ve Yerel Ofisler

Dini Müesseseler ve Kültür Merkezleri

Kadın ve Aile Çalışmaları

Toplumsal Çalışmalar ve Kültürel Destek

Camiler Derneği ve Sosyal Yardım Merkezlerinin İnşası ve Desteklenmesi

Konferans Düzenleme ve Festivallere Katılım

Ehlibeyt (a.s) Takipçisi Müslümanların Hukukunu Savunma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Takipçileri Gençlik Vakfı

Yerli Tebliğcilere Destek

Uluslararası Aşura Vakfı

Encümenlikler ve Sendikal Kuruluşlar

Diğer Şia Fırkalarla İlgilenme

Konum Belirleme ve Bildiri Yayınlama

Münasebetlere Has Çalışmalar

İlgili Kurumlarla Ortak Çalışma ve Sinerjik Tutumlar

Kuruluşlar ve Hukuksal Encümenlikler

 1. BÖLÜM- ARAŞTIRMA TERCÜME VE DAĞITIM ALANLARINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Araştırma

Tercüme

Basım, Yayım ve Dağıtım

Dergiler

Soru ve Şüphelere Cevap

Yazarları, Araştırmacıları ve Yeni Şiaları Savunma

İran’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

 1. BÖLÜM: EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi

Kurultaya Bağlı Okullar

Üniversitelerle Ortak İş Birliği

Sanal Canlı Eğitim

Kütüphanelerin Donanımı

İlmi Destekler ve Öğrenim Bursları

İlmi-Kültürel Geziler

 1. BÖLÜM: İKTİSAT VE YARDIM ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

İhtiyaçları Karşılama Doğrultusunda Ticari Gelişim Şirketi

Afrika’da Ekonomi Destekli Çalışmalar

Mahrum Ülkelerde Ortak Yardımlaşma Sandığının Kurulması

“Kevser” İhtiyaçları Karşılama Yardımlaşma Şirketi

Irak İktisadi Ofisi (Kurulum Sürecinde)

Ehlibeyt (a.s) Hayır Severler Derneği

Doğal Afetlerde Yardım ve Destek

Cami Yapımı Yardımı

 1. BÖLÜM: SANAT VE MEDYA ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA)

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalı

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalına Bağlı Bazı Siteler

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalının Seçilmiş Siteleri

İslami Yazılım Ürünleri

Peygamber Ekrem (s.a.a) Büyük Ödülü

Uluslararası Dünya Kudüs Günü Karikatür Festivali

Sanat Eserleri

İslami İşitsel ve Görsel Medya Desteği

 1. BÖLÜM: MUHATAPLA KISA BİR SÖYLEŞİ

Muhammedi “Nâb/Saf ve Tertemiz” İslam’ın Yayılmasına Katılım

Teorik ve Pratik Katılım

Kurultayla İletişim

GİRİŞ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Peygamber Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben sizin aranızda iki ağır-paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı (Kur'ân) ve İtretimdir (Ehlibeyt'imdir). Şüphesiz onlar, (Kevser) havuzu başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.”

Peygamber Ekrem Muhammed Mustafa (s.a.a) İslam ümmetine son desturlarında iki paha biçilmez emanete; Kur’an ve Ehlibeyt’e (a.s) tabi olmalarını nasihat etmiştir. (Sahihu Müslim, c. 7; Sünenü Tirmizi, c. 2; Müsnedu Ahmet b. Hanbel, c. 3; Müstedreku Hakim, c. 3 ve …)

Dolayısıyla tıpkı bu vasiyet esasınca Masum İmamlar (a.s) Kur’an’ın benzeri, İslam’ın ekseni ve dindarların merciidir ve tıpkı Kur’an gibi onların din ve dünya işlerini kemale doğru hidayet ederler.

Ehlibeyt (a.s) tabileri tarih boyunca imam ve önderlerini kendilerine örnek almakla ilahi dinler ve İslam’ı savunmakla, Müslüman ve hakkı ve hukuku ellerinden alınanları korumakla, tertemiz İslam kültürü ve insani değerleri yaymakla iftihar etmiş ve bu doğrultuda pek çok çaba ve fedakarlık göstermiştir. Ne var ki Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında fikir alış verişi ve ortak ilgi ve alakaların oluşması için uygun alt yapıların varlığı ve keza İslam dünyasının toplumsal ve kültürel sorunlarının giderilmesi doğrultusunda ortak düşünce ve yardımlaşma ve Müslümanların maddi ve manevi büyük kaynaklarından yararlanma zorunluluğu, çok daha kapsamlı bir organizasyonun da bu görevleri üstlenmesini gerektiriyordu.

Bu esas üzere Muhammedi (s.a.a) halis İslam’ın tanıtılması, Kur’an ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılması, İslami vahdetin güçlendirilmesi ve Elibeyt (a.s) dostlarının tanınması, organize edilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesini üstlenmesi için Müslümanların Veliy-i Emri ve dünya Şialarının büyük mercii Yüce Rehberlik Makamının gözetimi altında bir grup seçkin Ehlibeyt (a.s) tabileri tarafından bağımsız ve uluslararası bir kuruluş unvanıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kuruldu.

Değişimlerin hızı, zaman ve mekan darlığı, ilişkilerin değişim göstermesi ve çağdaş dünyada uluslararası kuruluşların rolünün birkaç katına çıkması da bu kuruluşun varlığının önemini arttırmıştır.

Uluslararası bu kuruluş Allah’ın izniyle şimdiye kadar çok değerli girişimler gerçekleştirmiştir ve bu büyük misyonun devamında dostluk, kardeşlik ve yardım elini tevhidi ve İbrahimi dinlerin tabilerine doğru – özellikle dünya Müslümanları ve Ehlibeyt (a.s) Şiaları – uzatıyor ve uluslararası ve insani yardımlaşma kurum ve kuruluşlarını da ortak iş birliğine davet ediyoruz.

Bu kısa tanıtım yazısı, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının kısaca tarihi, yapısallığı ve önemli çalışmalarını içermektedir.

 1. BÖLÜM: GENEL

-----------------------

Hedefler

 1. Halis Muhammedi İslam’ın kültür ve öğretilerinin ihya edilip yayılması ve Kur’an-ı Kerim’in harimi ve Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) sünnetinin korunması
 2. İslam’ın ilke ve esaslarını, Peygamber Ekrem (s.a.a), Kur’an ve Ehlibeyt’in (a.s) harimini savunmak
 3. İslam ümmetinin tamamı ve özellikle Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında vahdetin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi
 4. Dünya Müslümanlarının hakları ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin konumlarını savunmak ve desteklemek
 5. Dünya çapında Ehlibeyt (a.s) tabilerinin maddi ve manevi alt yapılarını genişletmek
 6. Dünya çapında Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel, kültürel, siyasi, iktisadi ve toplumsal durumunun gelişim ve ıslah edilmesine yardım etmek
 7. Ehlibeyt (a.s) tabilerini medya zulmünden ve ilmi ve iktisadi mahrumiyetten kurtarmak
 8. İnsanoğlu ve dünya milletlerinin tamamı arasında barış, dostluk, ortaklık ve yardımlaşmanın oluşturulması için çaba ve gayret göstermek

Rükünler ve Yapı

 1. A) Genel Kurultay

Genel Kurultay dünya çapındaki Ehlibeyt (a.s) tabilerinin seçkin şahsiyet ve düşünürlerinden oluşmuş bir kuruluştur.

Bu Kurultayın üyeleri sürekli Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayıyla irtibat halindedir ve dört yılda bir de siyaset belirlemek ve fırsatları, tehditleri ve çözüm yollarını araştırmak için kendi çalışmaları doğrultusunda bir araya gelirler.

 1. B) Yüksek Şura

Yüksek Şura, kurultayın seçkin üyelerinin bir kısmından oluşmuştur ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının siyaset, program ve bütçesinin onaylanması ve keza yürütme alanlarındaki gözetimi sorumluluğunu üstlenir.

 1. C) Genel Sekreter

Genel Sekreter, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının en üst düzeydeki yürütme makamı olup kurultayın yürütme, siyaset ve onaylanan programlarının idaresi için Yüksek Şura tarafından seçilir.

Şimdiye kadar bu iş için beş tane genel sekreter seçilmiştir ve bunların tamamı İslam dünyasında seçkin ve tanınmış şahsiyetler sayılır:

 1. Ayetullah Muhammed Ali Teshiri; 1991-2000
 2. Dr. Ali Ekber Velayeti; 2000-2003
 3. Ayetullah Muhammed Mehdi Âsıfi; 2003-2005
 4. Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri; 2005-2020
 5. Ayetullah Rıza Ramazani; 2020’den şimdiye kadar.
 6. D) Muavinlikler

Genel sekreterlik alanlarında yürütme, iktisat, uluslararası, parlamento, hukuk ve kültür işleri muavinliklerini kapsar.

Bu muavinlikler aşağıdaki eksenlerde çalışma gösterir:

- Çeşitli dillerde İslam maarifi içerikli kitap, dergi, CD ve kültürel ürünlerin hazırlanması ve yayımlanması;

- Bölgesel, uluslararası ve genel İslam kapsamlı konferansların düzenlenmesi;

- İslami internet merkezlerinin oluşturulması ve himaye edilmesi;

- Ehlibeyt (a.s) tabilerine yardım amacıyla ekonomik çalışmalar;

- İslami ve Ehlibeyt (a.s) müessese ve merkezleriyle ortak işbirliği anlaşmaları yapılması;

- Ehlibeyt (a.s) tabilerinin teşvik ve yönlendirilmesi ve dini-kültürel müesseselerin oluşturulması;

- Dini alanlarda etkinlik gösterenler ve yerli tebliğcileri destekleme;

- İstikbar ve sömürücülükle sınırlandırılmış medyatik çalışmaların karşısında faydalı ve sağlıklı bilgi ulaştırma;

- Cami, okul, Hüseyniye, İslami merkezler, kütüphane, sağlık merkezleri ve genel hizmet müesseselerinin desteklenmesi;

- Yoksun ve fakirlere ve doğal afet ve terör hadiselerinden zarar görenlere yardım;

- Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ilmi gelişim, eğitim ve öğretiminin desteklenmesi.

 1. BÖLÜM: ULUSLARARASI SAHADA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

----------------

Genel Kurultay

Ocak 1991 tarihinde Tahran’da İslam dünyasının seçkin alim ve düşünürlerinden – özellikle Ehlibeyt (a.s) tabilerinden – 300 kişinin katılımıyla uluslararası oturum düzenlendi. Oturuma katılanlar oturum sonrası Ayetullah Uzma Seyit Ali Hamanei’den (Allah onu başımızdan eksik etmesin) Uluslararası Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı adıyla bir merkezin kurulmasını istediler ve bu talep onun tarafından kabul gördü.

Söz konusu bu şahıslar Uluslararası Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ilk genel toplantısını düzenlediler.

Şia’nın etkili yüzlerce çehresinin yer aldığı “Genel Kurultay” hali hazırda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının temel rükünlerinden olup bölgesel ve uluslararası çeşitli oturumlar kanalıyla kurultayın programlarını takip ederek yeni çalışmaları önerirler.

Yüksek Şura

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çalışmalarının tamamı Yüksek Şura aracılığının siyasetleri esasınca belirlenip uygulanır.

Bu şura çeşitli coğrafi bölgelerinde nüfus bakımından İran, Irak, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Lübnan, Bahreyn ve … ülkeler gibi ülkelerde yaşayan dikkate değer Ehlibeyt tabileri ve Şia’nın seçkin şahsiyetlerinden oluşmuştur.

Yüksek Şura Oturumları

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurası, İranlı ve gayri İranlı üyelerin çoğunluğu eşliğinde yılda iki kez oturum düzenler. Yıllık bu oturumların yanı sıra bazı üyelerin eşliğinde özel konuların araştırılması – bütçe komitesi veya doğal afetlerin araştırılması örneklerinde olduğu gibi – konulu oturumlar da düzenler.

Gerçek Üyeler

Miladi 1991yılında kurultayın kuruluş başlangıcından şimdiye kadar İslam’ın önde gelen alimlerinden bir grup gerçek üyeler unvanıyla bu şurada görev ifa etmektedir ve hali hazırda Ayetullah Cevadi Âmuli, Ayetullah Şahrudu ve Ayetullah Emini (İran’dan), Ayetullah Fazlullah (Lübnan’dan), Ayetullah Hakim, Ayetullah Âsıfi (Irak’tan) ve Ayetullah Fazli (Arabistan’dan) gibi seçkin şahsiyetler şehadet, vefat veya daha önemli uğraşılar sebebiyle bu şurada üyelikleri yoktur.

Hali hazırda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının Ayetullah, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin ve başka unvanlar altındaki gerçek üyeleri şunlardan ibarettir:

- Muhsin Eraki (İran);

- Muhammed Ali Teshiri (İran);

- Muhammed Ali Muhsin Takavi (Hindistan);

- Seyit Ammar El-Hakim (Irak);

- Nebil El-Helbavi (Suriye);

- Seyit Ahmet Hatemi (İran)

- Gurban Ali Deri Necef Âbadi (İran);

- Seyit Haşim Eş-Şahs (Arabistan);

- İsa Ahmet Kasım (Bahreyn);

- Muhsin Müçtehit Şebusteri (İran);

- Muhammed Âsıf Muhsini (Pakistan);

- Mahmut Muhammedi Eraki (İran);

- Seyit Murtaza Murtaza El-Âmuli (Kenya);

- Hüseyin El-Ma’tuk (Kuveyt);

- Seyit Hasan Narullah (Lübnan);

- Seyit Sacit Ali Nakavi (Pakistan);

- Seyit Ebu’l-Hasan Nevvab (İran);

- Abbas Vai’z Tabesi (İran);

- Ali Ekber Velayeti (İran);

- Mehdi Hadevi Tahrani (İran).

Hukuksal Üyeler

Bazı şahsiyetlerin bir kısmı da hukuksal konumları sebebiyle Yüksek Şura üyeliğindedir. Hatırlatılan hukuksal konumlar şunlardan ibarettir:

- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri;

- Yüce Rehberlik Makamı Uluslararası Ofisi Muavini;

- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Genel Sekreteri;

- Uluslararası Huceler Federasyonu Başkanı;

- El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi Rektörü;

- İslam Kültür ve İletişim Kuruluşu Başkanı.

Yüksek Şura Başkanı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Başkanı bu şuranın yıllık ve özel oturumlarını idare edip başkan yardımcısı ve Yüksek Şura Genel Sekreterinin yardımıyla şuranın onayladığı kararların en güzel şekilde uygulanmasını gözetler.

Şimdiye kadar Şia dünyasının seçkin üç şahsiyeti Yüksek Şura Üyelerinin doğrudan oylarıyla bu şuranın başkanlığına seçilmiştir ki bunlar şunlardan ibarettir:

- Ayetullah İbrahim Emini; 1991 yılından Mayıs 1997 yılına kadar

- Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi; Mayıs 1997’den Ekim 2012 yılına kadar

- Ayetullah Muhsin Müçtehit Şebusteri: Ekim 2012’den şimdiye kadar

Genel Kurultay Oturumu

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının kurulmasından sonra kurultay tüzüğüne uygun olarak genel kurultay üyelerinin katılımıyla dört yılda bir uluslararası oturum düzenlenir. Bu oturumda Müslümanların kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuksal konumlarının iyileştirilmesi doğrultusunda kararlar alınması yanında kurultayın hedeflerine ulaşması yönünde sunulan proje ve öneriler konu edilerek araştırılır.

İlk Oturum

İlk genel kurultay oturumu 1994 Ocak ayında Tahran’da düzenlendi ve dünyanın 61 ülkesinden 330’zun üstünde kurultay üyesi ve keza İslami çeşitli ülkelerden alim, araştırmacı ve çeşitli dallarda uzman bir grup bu oturuma katıldı.

İkinci Oturum

İkinci genel kurultay oturumu 1998 Ocak ayında düzenlendi ve 65 dünya ülkesinden 350’nin üstünde İslam dünyası alimi bu oturuma katıldı.

Üçüncü Oturum

Üçüncü kurultay toplantısı 2004 Ocak ayında 80 ülkeden 500 alim eşliğinde düzenlendi ve bu oturumda söz konusu eksenlerin araştırılmasına ek olarak Şiaların iktisadi meselelerinin düzenlenmesi ve insan hakları kavramları esasınca onların haklarının savunulması için de komiteler oluşturuldu.

Dördüncü Oturum

Genel kurultay oturumun dördüncüsü 1428 k Şaban bayram kutlamalarıyla eş zamanlı olarak 2007 Temmuz ayında düzenlendi ve 110 ülkeden 510’nun üstünde kurultay üyesi katıldı.

Beşinci Oturum

Genel kurultay toplantısının beşincisi 1432 k Şevval ayıyla eş zamanlı olarak 2011 Ağustos ayında Tahran’da 210 dünya ülkesinden kurultayın 600 üyesinin katılımıyla düzenlendi.

Altıncı Oturum

Genel kurultay oturumumun altıncısı 1436 k Şevval ve Zilkade aylarıyla eş zamanlı olarak 2015 Temmuz ayında Tahranda düzenlendi.

Kuruluşlar ve Yerli Ofisler

Ehlibeyt (a.s) tabileriyle irtibatların güçlendirilip genişletilmesi doğrultusunda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Şiaların siyasi ve toplumsal konumlarıyla uygun koşulların dikkate alınmasıyla şimdiye kadar yaklaşık 90 ülkede Ehlibeyt (a.s) tabilerinin kültürel ve dini çalışmalarının yerelleştirilmesi ekseninde Şiaların kültürel, dini ve toplumsal işlerinin yerel bölgelerde idare edilmesi sorumluğunu üstlenen yerel kuruluş ve ofisler açıldı.

Hatırlatılması gerekir ki bazı ülke ve şehirlerde Ehlibeyt (a.s) tabilerinin dağınık olmaları dikkate alınarak kendi yerel kuruluş merkezine bağlı iki veya ikiden fazla Ehlibeyt (a.s) müessesesi etkindir.

Keza söz konusu bu kuruluş ve ofisler resmi ve bağımsız kimliğe sahip olup tabi oldukları ülkelerin kanunları esasınca etkinlik göstermektedir.

Aktif yerel ofislerin ve derneklerin isimleri (2015 m. yaz mevsimi) aşağıda geldiği gibidir:

Asya- 39 Ülke

Ürdün- Özbekistan – Afganistan – Birleşik Arap Emirlikleri – Endonezya – İran – Bahreyn – Brunei – Bangladeş – Pakistan – Tacikistan – Tayland – Tayvan – Türkmenistan – Çin – Japon – Sri Lanka – Singapur – Suriye – Irak – Suudi Arabistan – Umman – Filistin – Filipin – Kırgızistan – Katar – Kamboçya – Güney Kore – Keşmir – Kuveyt – Laos – Lübnan – Malezya – Moğolistan - Myanmar (Burma) – Vietnam – Hindistan – Yemen.

Afrika – 42 Ülke

Güney Afrika – Orta Afrika – Angola – Etiyopya – Cezayir – Uganda – Burundi – Benin – Botsvana – Burkina Faso – Tanzanya – Togo – Tunus – Zambiya – Fildişi Sahili – Senegal – Svaziland – Sudan – Somali – Sierra Leone – Gana – Kamerun – Kongo-Brazzaville – Kinşasa – Kenya – Komor – Gabon – Gambiya – Gine Bissau – Gine Konakri – Liberya – Libya – Madagaskar – Malavi – Mali – Mısır – Moritanya – Mauritius – Mozambik – Namibya – Nijer – Nijerya.

Amerika – 18 Ülke

Arjantin – Uruguay - El Salvador - Amerika Birleşik Devletleri – Brezilya – Bolivya – Panama – Peru – Şili – Kanada – Kolombiya – Küba – Guatemala - Guyana – Meksika -  Haiti – Honduras – Venezuela.

Avrupa – 40 Ülke

Azerbaycan – Arnavutluk – Almanya – Avusturya – Ermenistan – İspanya – Slovakya – Slovenya – Ukrayna – İngiltere – İtalya – İrlanda – Belarus – Belçika – Bulgaristan – Bosna Hersek – Portekiz – Tataristan (Özerk Cumhuriyet) – Türkiye – Çek – Dağıstan (Özerk Cumhuriyet) – Danimarka – Rusya – Romanya – İsveç – İsviçre – Sırbistan – Fransa – Finlandiya – Kıbrıs – Kosova – Hırvatistan – Gürcistan – Polonya – Lüksemburg – Macaristan – Makedonya – Norveç – Hollanda – Yunanistan.

Okyanusya – 2 Ülke

Avustralya – Yeni Zelanda.

Dini Müesseseler ve Kültürel Merkezler

Dini müessesler ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayıyla  aynı doğrultudaki İslami, içtimai ve kültürel merkezler, ilim havzalarında yetişmiş seçkin ruhani ve tebliğcilerden oluşmuştur.

Dünyanın her yerinde etkin olan bu müessese ve merkezler aşağıda sıralanan faaliyetlerle meşguldür:

 1. Dini ritüellerin ihya edilmesi ve dini merasim ve Hüseyni meclislerin düzenlenmesi;
 2. Kur’an öğretimi ve Kur’an hıfzı üzerinde durulması ve Muhammedi halis İslami maariflerin öğretilip yayılması;
 3. Barış ve dostluğun yayılması ve vatandaşların tamamı ve dinlere tabi olanların hepsiyle ortak çalışma ve yardımlaşma ve halk arasında İslami vahdetin yayılması;
 4. Kültürel çeşitli programlarda hedeflenen bölgelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi;
 5. Ülke dışında tebliğ içerikli ve kültürel programların düzene konulması;
 6. Sanal ortam, yazılı ürünler, medya prodüksiyonları ve konferans düzenleme alanlarında kültürel çalışmaları destekleme;
 7. Tabi olunan ülkelerde Ehlibeyt (a.s) tabileri hakkında önemli haber ve konuları takip etme;
 8. Dini, kültürel ve eğitsel sınıfların düzenlenmesi ve kadın, çocuk ve gençler için eğitim ve öğretim dönemlerinin oluşturulması;
 9. Kültürel, eğitsel ve ziyaret içerikli gezilerin düzenlenmesi.

Kadınlar ve Aileyle Alakalı Çalışmalar

Müslüman kadınların kültürel, dini, toplumsal, siyasi ve ilmi şahsiyetlerinin arttırılması için çaba sarf etmek, dini ve hukuki haklarını savunmak, kültürel hareketlerini himaye etmek, çocuk ve gençlere toplumsal, ilmi ve eğitsel kolaylıklar sunmak ve Ehlibeyt’e (a.s) tabi olan ailelerde duygusal ilişkileri güçlendirmek Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının önemli girişim ve etkinliklerinden sayılır.

Kurultay bu doğrultuda kültürel, ilmi ve sanatsal meşru vesilelerin tamamından yararlanmakla Kur’an ve İtret’in zengin kültüründen ilham alarak kendi kapasitesi ölçüsünce etkili girişimlerde bulunmuştur ki bunların en önemlisi Ehlibeyt’e (a.s) Bağlı Dünya Kadınlar Cemiyetinin oluşturulmasıdır.

Ehlibeyt’e (a.s) Bağlı Dünya Kadınlar Cemiyeti 84 dünya ülkesinden 2000 kişilik üyesiyle Ehlibeyt’e (a.s) bağlı kadınların kültürel ve dini konumlarının yükseltilmesi, onların haklarının savunulması ve onlara yapılan zulümlerin giderilmesi doğrultusunda çaba göstermektedir. Keza bu cemiyet Ehlibeyt’e (a.s) bağlı kadınların tanınması, organize edilmesi ve görüş alış verişi yapılması doğrultusunda kurulan bir merkez sayılır.

Bu Cemiyetin Çalışmaları Şu Şekilde Sıralanabilir:

 1. Çeşitli ülkelerde cemiyetin şubelerinin oluşturulması ki bu ülkeler şunlardan ibarettir: Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Rusya, Avustralya, Bangladeş, Tayland, Moğolistan, Türkiye, Kırgızistan, Bahreyn, Irak, Gine-Conakry, Burkina Faso, Zimbabve, Kenya, Arjantin, Afganistan, ABD, Endonezya, Keşmir, Hindistan, Sri Lanka ve Şili;
 2. Çeşitli ülkelerde ilmi-akademik toplantı, konferans ve seminerlerin düzenlenmesi;
 3. Eğitsel, kültürel ve tebliğ içerikli gezilerin düzenlenmesi;
 4. Bayanlara, genç kızlara ve çocuklara eğitsel dönemlerin düzenlenmesi;
 5. Kültürel ve sanatsal fuarların düzenlenmesi, ilmi ve sanatsal yarışmalara davet ve kadınlara özel soru-cevap oturumlarının düzenlenmesi;
 6. Varlık aleminde kadının konumu içerikli kültürel yayın ve ürünlerin hazırlanması ve bunların çeşitli ülkelere gönderilmesi;
 7. Ehlibeyt’e (a.s) tabi kadınlarla çeşitli ülkelerdeki başka din ve mezheplere bağlı etkin kadınlar cemiyeti arasında irtibatın oluşturulması;
 8. Ehlibeyt’e (a.s) bağlı kadınların ilmi ve eğitsel konumlarının güçlendirilmesi doğrultusunda yardım edilmesi ve burs veya üniversitelere kabul edilme konusunda yardım yoluyla kadınların yüksek öğrenim aşamasına kadar konumlarının yükseltilmesi;
 9. Bayram ve vefatlar münasebetiyle dini ve kültürel merasimler düzenleme;
 10. Dünyanın çeşitli yerlerindeki uluslararası konferanslara katılma ve diğer düşünür kadınların bu konferanslara katılması doğrultusunda bilgilendirilmesi;
 11. Ehlibeyt (a.s) şahsiyetlerinin dünya halkına gerçek tanıtımı için fırsatlardan yararlanma;
 12. Kadın konulu ilmi makalelerin yazılması ve kadını konu alan resmi ortam ve akademik merkezlerde yer alınması.

Sosyal Faaliyetler ve Kültürel Destekler

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ehlibeyt (a.s) tabilerinin kültürel ve sosyal faaliyetlerini destekleyip teşvik eder. Dünya çapında araştırma, yayımlama, dergi, kitap dağıtımı, kültürel paket ve medya ürünlerinin gönderilmesi, ilmi üretimlerin teşvik edilmesi ve … gibi alakalı çalışmaların desteklenmesi kurultayın faaliyetleri arasında sayılır.

Cami ve Cami Yapımı Komitesi ve Kamu Menfaatlerini Gözeten Merkezler

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kalıcı yapıların inşasını da önemli ölçüde dikkate almaktadır. Cami, Hüseyniye, dini merkez, okul, sağlık ocağı ve yetim yurtlarının yapılması bu bölümün en önemli işlerinden olup kurultay hayırseverlerin desteklenmesiyle konu edilen yapıların inşası veya düzenlenmesi çalışmalarını da başlatmıştır.

Bu doğrultuda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Camiler Komitesi dünyanın her yerindeki Şiaların camilerinin yapım ve düzenlenmesini çalışma faaliyetlerinin içine almıştır. Bu alandaki çalışmalarının (2016 yaz mevsimine kadar) bazıları şunlardan ibarettir:

Yardım Şekli Esasınca Camilerin İstatistikleri

- İnşa: 44 cami;

- Tamamlama: 58 cami;

- Satın alınan: 12 cami;

- Yenilenen: 27 cami;

- Donatım ve dizayn: 7 cami.

Bölge Ayrışımına Göre Camilerin İstatistikleri

Asya: 62 cami;

Afrika: 61 cami;

Avrupa: 23 cami;

Okyanusya: 2 cami.

Konferans Düzenleme ve Katılım

Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılması ve genişletilmesi ve düşünsel ve inançsal konularda İslam dünyası düşünürleriyle ortak hareket edilmesi amacıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı aracılığıyla milli, bölgesel ve uluslararası konferans ve oturumlar düzenlenir veya kurultay bu konferans ve oturumlara eşlik eder.

Bağımsız Konferanslar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı şimdiye kadar bu doğrultuda yüzlerce bölgesel ve uluslararası konferanslar düzenlemiştir. Bu konferansların en önemlileri şunlardan ibarettir:

Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Büyük Ödülü Kongresi, Uluslararası Fatıma’yı (s.a) Tanıma Kongresi, Uluslararası Sıbtü’n-Nebiyyi’l-Ekber (s.a.a) Kongresi, dünya ülkelerinin bazılarında düzenlenen İmam Hasan (a.s) Konferansları, İmam Seccat (a.s) Ön Oturumu, İmam Sadık (a.s) Konferansı, Mehdeviyyet Konferansları, Uluslararası Ehlibeyt’e (a.s)Tabi Genç Erkekler ve Genç Kızlar Konferansı, Ehlibeyt (a.s) Yaşam Yöntemi Konferansı, Uluslararası İslami Aile Konferansı, Filistin Meselesi ve Dünya Kudüs Günü Konferansları, Uluslararası İffet ve Ahlak Konferansı, Mazlum Bahreyn Halkını Destekleme Konferansları, Şia Açılımının Üçüncü Dalgası Oturumları, Genel Kurultay Üyeleri Bölgesel Konferansları.

Ortaklaşa Düzenlenen Konferanslar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kendisiyle aynı doğrultuda hareket eden kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen konferanslara yardım eder ki bunlardan bazıları şunlardır: Eimme-i Ethar’la (a.s) Alakalı Konferanslar, Kur’an ve Sünnet-i Nebeviye’de (s.a.a) Ehlibeyt (a.s) Sevgisi Konferansı, Mehdilik Doktrini, Allame Askeri’yi (r.a) Anma Konferansı, Allame Fazlullah’ı (r.a) Anma Konferansları, Güneşin Kızları Festivali, İslami Direniş Festivali ve Gadir-i Hum bayramı münasebetiyle düzenlenen konferanslar bu kabildendir.

Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Müslümanların Haklarının Savunulması

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ehlibeyt (a.s) tabileri ve dünya Müslümanlarının kendi haklarına, kanuni talep yöntemlerine ve mezhepsel, ırksal ve …ayrımcı zulmün kaldırılması için uluslararası kuruluşlardan, vesilelerden ve üsluplardan yararlanılmasına aşina olmaları için etkili adımlar atmış ve mazlumların seslerini uluslararası kuruluşlara duyurabilmiş, bir takım baskıları ve insan haklarına yapılan haksızlıkları azaltabilmiş veya gözetmenlikle sorumlu kurumların kontrolüne sunabilmiştir.

Uluslararası Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Gençlik Vakfı

Uluslararası Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Gençlik Vakfı 2000 yılında varlığını ilan etti.

Ehlibeyt’e (a.s) tabi gençler arasında İslami vahdetin oluşturulması, görüş alış verişinin sağlanması, onların güçlendirilmesi; ilmi, dini ve teknolojik bilinçlerinin yükseltmesi, bilim ve teknolojiden yararlanmaları, kimlik çıkmazına karşı koymaları ve kabiliyetlerin açılımı için irtibatlarının geliştirilmesi doğrultusunda çaba ve gayret gösterilmesi bu vakfın en önemli hedefleri arasındadır.

Keza kültürel araçlardan yararlanılması yoluyla Ehlibeyt’e (a.s) bağlı gençlerin düşünsel ve kültürel alt yapılarının tanınması, çeşitli gezi ve oturumların düzenlenmesi, yakın ilişkilerin oluşturulması, bilim ve teknik alanında geniş çaplı bilgi alış verişi, İslam dünyasındaki ilmi ve araştırısal merkezler arasında iletişimin genişletilmesi, Ehlibeyt’e (a.s) bağlı gençlerin kapasitelerine açılım kazandırılması ve gençlerin yerel ve ulusal ofisler açmaları doğrultusunda teşvik edilmesi de bu vakfın çalışmaları arasındadır.

Yerli Tebliğcilere Destek

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dünyanın çeşitli noktalarında tebliğ çalışmalarının yerelleştirilmesi doğrultusunda ve ilim havzası, üniversite ve Şia ilim okullarından mezun olup vatanlarına dönen öğrencilerden faydalanılması amacıyla ve keza Ehlibeyt’e (a.s) bağlı toplumun ilmi ve kültürel düzeyinin yükseltilmesi hedefiyle onları yerel tebliğci kanallarının koruması altına alır.

Aynı şekilde eğitim dönemlerinin düzenlenmesi, dini-mezhebi merasimlerin düzenlenmesine yardım edilmesi, kitap ve dergi yayınlanması, ilmi ve kültürel oturumlar oluşturulması, medya çalışmaları, kültürel paketlerin gönderilmesi ve tebliğ faaliyetlerinin düzenlenmesi de yerli tebliğciler kanalının desteklenmesi için kurultayın programları arasında yer almıştır.

Yerli Tebliğcilerin En Önemli Görevleri

 1. Kur’an tefsiri, hadis, akait, ahlak, ahkam, tarih ve … tedrisi;
 2. Cuma ve cemaat imamlığı;
 3. Eğitim dönemlerinin oluşturulması;
 4. Dini ve mezhebi münasebet ve merasimlerin düzenlenmesi;
 5. Masum İmamların (a.s) doğum ve şehadet günlerini anma programları yapılması;
 6. Araştırma, tercüme ve telif;
 7. Medya çalışmaları;
 8. Merkezi kuruluş ve müesseselerin idare edilmesi;
 9. Kültürel ve eğitsel gezilerin idare edilmesi.

Bu esas üzere geçen yıllarda 70 dünya ülkesinden yaklaşık 5300 yerli tebliğci teşhis edilmiş ve himaye altına alınmıştır ki bunların istatistiği ülke ayrımları esasınca aşağıdaki gibidir:

Asya – 12 Ülke

Endonezya – İran – Bangladeş – Pakistan – Tacikistan –Türkmenistan - Sri Lanka – Singapur – Irak – Filipinler – Malezya – Myanmar.

Afrika – 31 Ülke

Etiyopya – Cezayir –  Uganda – Burundi – Benin – Burkina Faso – Togo – Tunus – Ruanda – Zimbabve – Fildişi Sahili – Senegal – Sudan – Sierra Leone – Gana – Kamerun – Kongo Kinshasa – Kenya – Komorlar – Gambiya – Gine Bissau – Konakri – Liberya – Madagaskar –Mali – Mısır – Moritanya – Mauritius – Namibya – Nijer – Nijerya.

Amerika – 4 Ülke

Arjantin – Brezilya – Kolombiya – Küba.

Avrupa – 20 Ülke

Azerbaycan – Almanya – Avusturya – İspanya – Ukrayna – İtalya – Belçika – Bulgaristan – Portekiz – Tataristan (Özerk Cumhuriyet) – Türkiye – Danimarka – Rusya – İsveç – Fransa – Finlandiya – Kosova – Norveç – Hollanda – Yunanistan.

Uluslararası Âşûra Vakfı

Dünyada Ehlibeyt (a.s) tabilerinin tamamı ve Müslümanların çoğu ve hatta başka dinlerin tabileri Hz. İmam Hüseyin’i (a.s) sever ve Hüseyni matem merasimlerinin düzenlenmesine önem verir.

Bu merasimlerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve bu kutsal anlamın hurafelerden korunması, bu doğrultuda mütalaa ve destek işlerini üstlenen merkezi bir kuruluşun varlığını gerekli kılar.

 Hatırlatılan hedeflerin temin edilmesi için kurulan Uluslararası Âşûra Vakfı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gözetiminde faaliyet gösterir.

Dernekler ve Sendikalar

Ehlibeyt (a.s) tabileri pek çok kabiliyete sahip olup dünya ülkelerinin çoğunda özel konum veya seçkin şahsiyetlerden faydalanırlar.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı özel konum veya seçkin şahsiyetlerden faydalanamayan Müslüman ve Şiaların bu kapasitelerden yararlanması doğrultusunda kendilerine hizmet ulaştırılması için Şia’nın seçkin şahsiyetlerini sendikal dernekler kurmaya teşvik eder.

Şimdiye kadar oluşturulan sendikal derneklerden bazıları şunlardır:

- Uluslararası İmamiye Doktorlar Kuruluşu;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Hukukçular Sendikal Derneği;

- Yazar ve Gazeteci Sendikal Derneği;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Tüccarlar Sendikal Derneği;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Sporcular Federasyonu;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Kadın Düşünürleri Encümenliği;

Kurulum aşamasındaki dernekler:

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Sanatçı Kadınlar Derneği;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Tebliğci Kadınlar Derneği;

- Ehlibeyt’e (a.s) Tabi Meddah Kadınlar Derneği.

Diğer Şia Fırkalarını Gözetip Dikkate Alma

Dünyadaki Ehlibeyt (a.s) tabilerinin çoğunluğu “İsnâaşeriyye” dir, ancak bunlar arasında milyonlarca kişi fıkıh veya akaitte Şia’nın başka fırkalarına tabidir.

Bu mezheplerin Masum İmamların (a.s) tamamının asli maarifinden uzak oluşu onların hakikat düşmanlarının – özellikle Vehhabiliğin – etkileri altında kalmalarına sebep olmuştur.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çeşitli komitelerin kurulmasıyla bu fırkaların tabilerini – Aleviler, Zeydiler, İsmailliler, Buhreler ve Afrika Sufileri gibi – düşünsel ve kültürel koruma altına alma doğrultusunda çaba ve gayret sarf eder.

Konum Belirleme ve Bildiri Yayımlama

İslam dünyasının çeşitli tehditlerle yüz yüze olduğu ve dünya Müslümanlarının kutsalları, inançları, canları ve mallarının hakikat düşmanları tarafından saldırıya uğradığı koşullarda mezkur alanlarda aydınlatıcı olunması ve önemli uluslararası merkezler tarafından yol açıcı konum belirleyici bildiri yayımlanması son derece önem taşır.

Bu esas üzere Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çeşitli hadiselere tepki gösterilmesi doğrultusunda Peygamber Ekrem (s.a.a), Ehlibeyt (a.s) ve dünya Müslümanlarının savunulması için bildiri ve mesaj yayımlayarak söz konusu önemli uluslararası merkezlerin hassasiyetlerini uyandırır.

Genel Kurultay ve Kurultay Yüksek Şura Üyeleri dünyanın siyasi ve dini liderlerine mektup göndererek Ehlibeyt (a.s) tabilerinin mazlumiyeti konusunda onları bilgilendirir ve belirlenmesi gereken konumu onlardan talep eder.

Özel Münasebet Faaliyetleri (Gadir-i Hum, Aşura, Erbain, Şaban Ayının On Beşi, Kudüs Günü ve … )

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kendi normal çalışmalarına ek olarak “Eyyamullah” ve özel mezhebi münasebetlerde de bu özel günlere uygun olarak dini ve kültürel tebligatını sunar.

Ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu konularda Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde 61 konuda tedvin, tercüme ve broşür hazırlanması bu faaliyetlerin örnekleri arasındadır. Hatırlatılması gerekir ki kameri 1436 yılı Erbain günlerinde ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu konuları içeren bir milyondan fazla nüsha broşür basılmıştır.

Bu büyük girişim İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain ziyaretçisi potansiyelinden yararlanılarak gerçekleştirildi ve kurultay İran ve Irak arasında kurulan Erbain çadırlarındaki ziyaretçilere bu kültürel ürünü takdim etti.

Bu broşürlerin konuları şunlardan ibaretti: Ziyaret Adabı, Yaya Ziyaret Kılavuzu; Kur’an, Namazın Önemi ve Bunları Terk Etmenin Akıbetleri, İslami Hicap, İmam Humeyni (r.a) ve Yüce Rehberlik Makamının İslam Ümmetine Mesajı, Temizlik ve Taharet, Tekfir Akımlarının Tehlikesi ve …

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dünya çapındaki Gadir-i Hum, Hz. Fatıma’nın (s.a) Doğumu, Aşura, 15 Şaban ve Kudüs Günü gibi önemli münasebetlerde de konferans, kutlama, yas, tezahürat ve toplantılar formunda program yapar veya destekler.

İlgili Kurumlarla Ortak Çalışma ve Sinerjik Tutumlar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı hatırlatılan çalışmaların yanında İslam’ın tebliğ edilmesi ve Kur’an ve İtret maarifinin yayılması alanlarında da başka vakıf ve kuruluşlarla uluslararası çapta faaliyet gösterir.

Dolayısıyla bu vakıflarla ortak çalışma onların Ehlibeyt (a.s) tabilerinden yararlanılması yönünde kapasitelerinin artmasına sebep olacak ve bu vakıfların sinerjik tutumlarını da akabinde getirecektir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak ve Sinerjik çalışma yaptığı kurum ve kuruluşlar şunlardan ibarettir: El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi; Kutsal Türbeler, Eimme-i Ethar ve İmam Zadelerin Ziyaret Yerleri, İslam Kültür ve İrşat Bakanlığı, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, İslam Cumhuriyetinin Çeşitli Ülkelerde Kültürel Ataşelikleri, Yüce Rehberlik Makamı Bi’se Hac Organizasyonu, İslami Kültür ve İlişkiler Kuruluşu, İslami Tebligat Kuruluşu, Kum İlim Havzası İslami Tebligat Ofisi, İslami Bilimler Bilgisayar Araştırma Merkezi, Uluslararası Kadınlar Cemiyeti Kültürel Şura Komitesi (Kültürel İnkılap Yüksek Şurasına bağlı) ve Kadınlar İlmi Merkezleri (Örneğin: Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi, Kum Bintü’l-Huda Havzası ve Meşhet Nercis (s.a) Mektebi).

Kuruluşlar ve Hukuksal Encümenlikler

Dünya Şialarının çoğu ve pek çok Müslüman kendi ülkelerinde azınlıkta olmaları sebebiyle zulüm ve haksızlıklarla karşı karşıyadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu mazlumların haklarının savunulması amacıyla çeşitli hukuksal encümenlikler kurmuş veya kurulan encümenlikleri himayesi altına almıştır.

 1. BÖLÜM- ARAŞTIRMA TERCÜME VE DAĞITIM ALANLARINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Kitap Şurası

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı vazifelerini daha iyi yapması amacıyla – özellikle telif, araştırma, tercüme ve araştırısal konuların onaylanması bölümlerinde – 2000 yılında Kitap Şurası unvanıyla İlmi Şurasını kurdu.

Kurultay yayınlarının çok daha sağlam ve muteberliğinden emin olunması doğrultusunda kurulan bu şura ilim havzasına mensup ve üniversiteli seçkin, müçtehit ve görüş sahibi şahsiyetlerden oluşmuştur. Söz konusu şahıslar çeşitli konuların araştırılmasıyla gerekli kararı alarak kurultayın ürün ve yayınları üzerinde gözetmenlik yaparlar.

Bu şuranın üyeleri, muhatapların gereksinimlerini dikkate alarak kitapların konusunu seçerler ve işin sonlandırılmasına kadar İslami temel kaynakları göz önünde bulundurarak kitapların içerik ve belgelerinin doğruluğuna nezaret ederler.

Araştırma

Dünyanın yeni gereksinimleri Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel ve kültürel ihtiyaçlarını cevaplandırılması için yeni eserleri talep eder. Bu gereksinimlerin göz önünde bulundurulmasıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının araştırma bölümü havza ve üniversite yazar ve araştırmacılarından yararlanarak kalıcı eserleri araştırıp kaleme almıştır.

Bu bölüm genel olarak aşağıdaki sorumlulukları üstlenir:

 1. A) Araştırma alt yapısının oluşturulması ve projeler sunulması;
 2. B) Kitapların hazırlanması, düzenlenmesi ve indekslenmesi;
 3. C) Kurultayın çalışmalarıyla alakalı kitapların yayımlama hakkının satın alınması;
 4. D) İlmi grupların oluşturulması (Kur’an İlimleri, Tefsir, Tarih ve Ehlibeyt (a.s) Sünneti alanlarında).

1994 yaz mevsimine kadar Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından yapılan araştırma ve yayımlanan kitapların toplamı yaklaşık 1800’e ulaşmıştır.

Çeşitli dillerde A’lamü’l-Hidaye (Hidayet Önderleri) ve kırk altı ciltten fazla tarihi, kelami ve fıkhi şüphelerin cevaplandırılması konusunda Fi Rihabi Ehli’l-Beyt (a.s) kitap serilerinin çıkartılması kurultayın en önemli araştırma içerikli eserleri arasında yer alır.

Tercüme

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çeşitli dillerde yüzlerce mütercimin belirlenmesiyle kurultayın araştırma eserleri ve keza çeşitli dillerde İslam ve Şia’nın çok değerli seçkin eserleri tercüme edilip yayıma hazırlanmıştır.

Kurultayın şimdiye kadar tercüme edilen kitaplarının tercüme dil sayısı 55’e ulaşmıştır ki bunlardan bazıları şunlardır:

 1. A) Asya Dilleri: Arapça, Urduca, Türkçe, Azeri, Hintçe, Bengalce, Tayca, Tacikçe, Çince, Sorani Kürtçesi, Kurmançça, Malayca, Özbekçe, Tamilce, Birmanca, Peştuca, Farsça, Ermenice ve Uygurca.
 2. B) Afrika Dilleri: Hausaca, Swahili, Fulaca, Luganda, Ruandaca, Yorubaca ve Amharca.
 3. C) Avrupa Dilleri: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Portekizce, Rusça, İsveççe, Danca, Boşnakça, Fince, Lehçe, Norveççe ve Gürcüce.

Kurultayın Tercüme Edilmiş En Önemli Eserlerinden Bazıları Şunlardan İbarettir:

 1. Nehcü’l-Belağa, Sahifey-i Seccadiye, Mefatihu’l-Cinan, Risaletü’l-Hukuk ve … gibi Ehlibeyt’tin (a.s) geride bıraktığı büyük eserler.
 2. Tuhafu’l-Ukul, Uyunu Ahbari’r-Rıza (a.s), Usulü Kafi, el-İrşad, A’lamu’l-Hidaye, Fıkhu’l-İmami Caferi’s-Sadık (a.s), el-İmamu’s-Sadık (a.s) ve Mezahibu’l-Erbea ve … gibi muteber fıkıh, hadis, rivayet ve sire kaynakları ve Ehlibeyt (a.s) menkıbeleri.
 3. İmam Humeyni, Allame Şerafettin, Allame Kaşifu’l-Ğıta, Hûî, Allame Tabatabai, Allame Askeri, Şehit Mutahhari, Seyit Hasan Sadr, Seyit Muhammed Bakır Sadr, Seyit Muhammed Bakır Hekim, Mişkini, Kurşi, Âsıfi, İmam Hamanei, Mekarim Şirazi, Safi Gulpeygani, Sübhani, Cevadi Âmuli, Emini, Misbah Yezdi ve Üstadi gibi büyük taklit mercii, alim ve düşünürlerin eserleri.
 4. Yüce Rehberlik Makamının batı gençlerine mektubu: Batıda Peygamber Ekrem (s.a.a) ve kutsal İslam’a yapılan ihanetlerin ardından İslam İnkılabı Rehberi Avrupa ve Amerika gençlerine hitaben mektuplar yazdı. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA), kurultayla aynı doğrultuda hareket eden ve Şialarla alakalı kuruluşların ortak çalışmasıyla bu mektupları 50 dilde tercüme ve yayımlanması görevini ifa etti.
 5. Çocuk ve Gençlik Serisi:

6 dilde on ciltlik Nesimi Gadir/Gadir Esintisi şiir serisi (Emiru’l-Müminin’in –a.s- faziletleri konusunda).

16 dilde 48 cilt Aftabgerdan/Ayçiçeği (Peygamber Ekrem –s.a.a- ve İmamların –a.s- ashabının yaşamları konusunda öyküler).

Dastani Rastan/Doğruların Öyküsü ve Habil ve Kabil gibi başlıkları taşıyan diğer kitaplar.

Keza kurultayın bu bölümü kitap tercümesi dışında makale, bildiri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Ehlibeyt (a.s) tabileriyle yazışmalarının tercüme edilmesinde de etkindir.

Basım, Yayım ve Dağıtım

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı muhataplarını düşünsel, kültürel ve yazılım ürünleriyle desteklemenin yanında onların donanım ihtiyaçlarını da temin etmeyi üstlenmiştir. Yani araştırma ve tercüme bölümü tarafında üretilen şeyler kurultayın yayımlama ve tebligat bölümünde yayımlanarak dağıtım bölümü vesilesiyle Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ihtiyarına sunulur. Bu girişimin sonucu Kur’an-ı Kerim, Nehcü’l-Belağa ve yaklaşık 55 dilde 1800 başlık altında kitap dünyanın çeşitli yerlerine gönderilmiştir.

Bu kitapların tam fihristi kurultay kitap kaynakları ve sitesinde ve keza dijital kütüphanesinde getirilmiştir.

Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılma

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı uluslararası kitap fuarlarına katılmaya özel önem gösterir ve bunlardan çeşitli ülkelerde İslam maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) tabileriyle irtibat kurulması doğrultusunda uygun fırsatlar unvanıyla faydalanır.

Almanya Kitap Fuarı (Frankfurt), Rusya (Moskova), Irak (Necef, Kerbela ve Basra), Çin (Peken), Hindistan (Dehli), Lübnan (Beyrut), Umman (Maskat), Pakistan (Karaçi), Güney Afrika (Cape Town), Tunus, Kuveyt ve Tahran Uluslararası Kitap Fuarı gibi dünyanın önemli fuarlarında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yayınları yer almıştır.

Keza Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının sanal ve medya iletişim bölümleri her yıl uluslararası Kur’an-ı Kerim, matbuat, haber ajansları ve dijital medya fuarlarına katılarak ülke içindeki alakalıları kurultay çalışmalarının son gelişmelerinden haberdar eder.

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezleri

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının kütüphane ve dokümantasyon merkezleri İslami temel kaynakların hazırlanıp bunlara ulaşılması amacıyla Kum-Kurultay Binasında kurulmuş ve Ehlibeyt (a.s) maarifi araştırmacılarının hizmetine sunmuştur.

Halihazırda bu kütüphanede 30000’bine ulaşan kitap, dergi ve çeşitli araştırma çalışmaları mevcuttur ve bunlardan bazıları – Tavusu Yemani Serisi gibi – kendi alanında benzersizdir.

Keza bu kütüphanenin tam bilgileri kurultayın Simorğ Program Sitesi, Ehlibeyt (a.s) Büyük Portalı ve İran Kütüphaneleri Merkezi aracılığıyla alakalılar ve araştırmacıların ihtiyarına sunulmuştur.

Dergiler

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kendi kültür-tebliğ misyonu doğrultusunda çeşitli dillerde hazırladığı dergi serilerini çeşitli ülkelerde yayımlamıştır.

Keza kurultay çeşitli ülkelerde çeşitli dillerdeki İslami dergilerin çoğunun yayımlanmasına destek verir.

Bu dergilerden bazıları şunlardır:

 1. Ehlibeyt (a.s); Gürcüce ve Azerice dillerinde
 2. İntizar; Bengalce dilinde
 3. Belağ; Farsça dilinde
 4. Peyami Sakaleyn/Sakaleyn’in Mesajı; İspanyolca dilinde
 5. Peyami Sakaleyn/Sakaleyn’in Mesajı; İngilizce dilinde
 6. Peyami Sakaleyn/Sakaleyn’in Mesajı; Arapça dilinde
 7. Peyami Zeynep /Zeyneb’in Mesajı; Urduca dilinde
 8. Tevhit; Norveççe dilinde
 9. Zevi’l-Gurba; Malayca dilinde
 10. Selam; Fince dilinde
 11. Tuba; Urduca ve Hindice dilinde
 12. Firiştegani Kuçek / Küçük Melekler; İspanyolca dilinde
 13. Feryad; Azerice dilinde
 14. Kıble; Türkçe dilinde
 15. Kevser; İspanyolca dilinde
 16. Kevser; Rusça dilinde
 17. Kevser; Farsça dilinde
 18. Gencineyi Mecme; Farsça dilinde
 19. Misbahu’l-Huda; Urduca dilinde
 20. Nevayi İlm; Urduca dilinde
 21. Nur; Bengalce dilinde
 22. Hadi; Gucaratça dilinde

Soru ve Şüphelere Cevap

Sormak, bilgi kazanmak için en önemli motivasyonlardan birisidir. Şek ve kuşku da hem daha çok bilmek için bir fırsat ve hem itikadi temelleri için bir tehdit sayılır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu hakikatlerin derk edilmesi ve keza Vehhabiliğin zehirleyici tebligatını dikkate alarak soru ve şüphelerin cevaplandırılması bölümünü açmıştır. Bu idari birim, kuruluşundan şimdiye değin posta, mail veya telefon yoluyla yüzlerce soru ve şüphelere cevap vermiştir.

Çeşitli konulardaki konu edilen – akait, ahkam, ahlak, irfan, hadis, tarih ve dualar bölümleri gibi – bu sorular, soran kimsenin sorusunu göndermesi yanında Miftah Soru ve Cevap Sitesinde (Ehlibeyt (a.s) Büyük Portalına bağlı) herkesin ulaşabileceği niteliktedir.

Arapça, İngilizce, Farsça, Türkçe ve Urduca 70 bin soruyu cevaplandıran Miftah Sitesi, soru ve şüphelere sanal ortamda cevap sunan kapsamlı sitelerden birisi sayılır.

Yazar, Araştırmacı ve Yeni Şialara Destek

Ehlibeyt (a.s) mektebinin hakkaniyeti ve sayısız akli delilleri, başka Müslüman fırkalardan bir grubun bu mektebe yönelmesine sebep olmuştur.

Bu yeni Şiaların bir grubu çeşitli alanlarda – mekteple tanışma tecrübeleri gibi – araştırma yapan ve kitap yazan seçkin şahsiyetlerdir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu araştırmacı ve yazarların eserlerini yayınlaması doğrultusunda yardım yapmaktadır. Yapılan yardım ve destekler şunlardan ibarettir:

 1. Kitapların Basım ve Yayımına Destek

Kalem ve araştırma ehli olan bu değerli şahsiyetlerden bir gruba kurultay kaleme aldıkları eser ve araştırma yazılarının basım ve yayımlanmasına destek olarak Şia’nın halis kültürü ve maarifinin yayılmasına çalışmaktadır.

 1. Dünyada Yeni Şiaların Site Kurmaları ve Faaliyet Göstermeleri Doğrultusunda Yardım

Çeşitli ülkelerde Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılması doğrultusunda mekteple yeni tanışan yabancı öğrencilerin bir grubunun ortak çalışmasıyla çeşitli dillerde siteler açılmış veya açılma aşamasındadır.

 1. Tezlere Destek

Kurultay lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Ehlibeyt (a.s) maarifiyle alakalı konuların araştırılmasına teşvik etmek için bu bölümlerdeki tezleri destekler.

İran’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çalışmaları uluslararası ve İran İslam Cumhuriyeti dışına yöneliktir, ne var ki sınır bölgelerinin hassas koşulları ve bu bölgelerdeki Vehhabilik tebligatının dikkate alınmasıyla büyük taklit mercileri, alimler ve keza bu şehirlerin seçkin şahsiyetleri, bu yerlerdeki Şialara kültürel destekle onların kültürel ve manevi gelişimi ve Ehlibeyt (a.s) düşmanlarının etkilerine engel olması için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayından kültürel destek sağlamasını istemişlerdir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kurultay aşağıdaki çalışmaları yapmıştır:

 1. Cami ve Hüseyniye Yapılması ve Restore Edilmesi Doğrultusunda Destek

Cami ve Hüseyniyeler dini değerlerin korunup güçlendirilmesi için önemli merkezlerdir. Sınır bölgesindeki mahrum Şiaların maddi yoksunlukları ve keza geniş çaplı Vehhabilik tebligatı göz önünde bulundurularak kurultay, hayırseverlerin teşhisi ve yardımıyla cami yapımında harekete geçmiş ve camilerin tamir ve donanımını takip etmiştir.

 1. Tebliğci Görevlendirme ve Eğitim Dönemleri Düzenleme

Kurultay tarafından tebliğci görevlendirilmesi az sayıda ruhanilerin gittiği bölgelerle alakalıdır. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tebliğ kuruluşlarının ortak işbirliğiyle eğitim görmüş tebliğcileri kısa süreli (Mübarek Ramazan ayı, Muharrem ayı matem günleri ve yaz mevsimi) ve uzun süreli olmak üzere çeşitli bölgelere tebliğci görevlendirir.

Keza kurultay akait ve Vehhabilik üzerine çalışmalar yapan üstatların görevlendirilmesiyle çeşitli bölgelerde öğretmen, talebe ve öğrencilere has eğitim dönemleri düzenler.

 1. Sınır Bölgeleri Şialarına Destek

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı sınır bölgelerindeki Şia ve yeni Şia kuruluşlarına destek sağlamakla mevcut sorunların bir kısmını gidermeye gayret eder.

 1. Konferans ve Gezi Düzenleme

Bölgelerin – Huzistan ve Azerbaycan bölgeleri gibi - ihtiyaç duyduğu konularda konferans düzenlemek ve keza bu bölge gençleri için geziler tertiplemek kurultayın bu alandaki programları arasında yer alır.

 1. BÖLÜM: EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Eğitim ve Öğretim

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kuruluşundan bu yana ülke içi ve ülke dışı muhataplarının eğitim ve öğretimine önem vermiştir. Kurultayın sunduğu eğitim ve öğretim listesi aşağıdaki gibidir:

 1. Resmi ve Akademik Eğitim ve Öğretim

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı devlet okulları, Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi ve öğrencilerin bursa bağlanması yoluyla çeşitli ülkelerdeki üniversiteli Şia gençlerini resmi olarak kendi eğitim ve öğretimi altına alır.

 1. Uygulamalı Eğitim ve Öğretim

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı din düşmanlarının olumsuz tebliğleri karşısında Ehlibeyt (a.s) tabilerinin güvenliğinin sağlanması için çeşitli bölgelerde Şia’yı Tanıma ve şüphelerin cevaplandırılması adı altında eğitim ve öğretim dönemleri düzenler.

Kum ve keza sınır bölgelerindeki şehirlerde düzenlenen bu dönemlere katılan kabiliyetli öğretmen, öğrenci ve gençlerin, Ehlibeyt (a.s) ilkeleriyle tanışmaları yanında hakikat düşmanlarının zehirli tebliğleri karşısında da güvenlikleri temin edilmiştir.

 1. Şia’yı Tanıma Kürsüsünün Oluşturulması ve İnceleme ve Araştırma Kaynaklarının Gönderilmesi

Son yıllarda pek çok seçkin şahsiyetlerin ve bilimsel merkezlerin Ehlibeyt (a.s) mezhebine yönelimlerinin dikkate alınmasıyla kurultay şimdiye kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde birkaç tane Şia’yı Tanıma kürsüsü oluşturmuştur.

Aynı şekilde kurultay ihtiyaç duyulan kaynakları da mezkur kürsülerin üstatları ve üniversite kütüphanelerinin ihtiyarına sunmuştur.

 1. Uzaktan Eğitim

Bu eğitim, CD'ler, Ehlibeyt’in (a.s) büyük portalının uydu siteleri, paltak toplantı odası ve broşür ve eğitim kitaplarının gönderilmesi yoluyla gerçekleşir.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi özel eğitim müessesesi olup Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından 1999 yılında kurulmuştur.

Bu üniversite, öğrenim aşamalarında (yüksek lisans ve doktora)yabancı öğrenciler ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin belirlenmesi, kabulü ve eğitimine önem gösterir ve mezun olan öğrencilerin kendi ülkelerinde üniversite ve kültür merkezlerine girmelerini kolaylaştırmak amacıyla onlara resmi belge verir.

Bu üniversitenin hali hazırda mevcut olan fakülteleri aşağıdaki bölümlerde öğrenci kabul eder:

 1. İslam Tarihi;
 2. Özel Hukuk;
 3. Ceza ve Kriminoloji Hukuku;
 4. İslam Kelamı;
 5. İslam İrfanı;

Keza Uluslararası İlişkiler bölümü de merkezin gelecek programı içindedir.

Bu üniversite şimdiye kadar Irak, Türkiye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan, Çin, Bangladeş ve Mali’den hatırlatılan bölümlerde onlarca öğrenci mezun etmiştir.

Keza sanal ortamdan uygun istifade etmek ve yeni öğretim yöntemlerinden yararlanmak amacıyla bu merkez Arapça, İngilizce ve Farsça dillerinde de uzaktan eğitim başlatmıştır.

Bu üniversitenin internet sitesine www.abu.ac.ir adresinden ulaşmak mümkündür.

Devlet Okulları

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çeşitli ülkelerde eğitim ve öğretim okul ve merkezlerinin yapılmasıyla Ehlibeyt’e (a.s) tabi olan ailelerin çocuk ve gençlerinin eğitilmesi girişiminde bulunmuştur.

Üniversitelerle Ortak İşbirliği

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yeni neslin eğitim ve öğretimiyle ilgili doğrudan girişimde bulunmanın yanında eğitim ve öğretim işleri için diğer okul, üniversite ve yüksek öğrenim merkezlerinden de yararlanır.

Kütüphanelerin donanımı, üstatların tanıtımı ve konferans ve gezi düzenlenmesi de kurultayın üniversitelerle ortak işbirliği doğrultusunda yaptığı faaliyetler arasındadır.

Canlı Çevirim İçi Öğretim

Bu doğrultuda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı 2006 yılında internet sohbetlerinin (paltak ortamında) başlatılması ve Arapça ve İngilizce dilinde yüzlerce canlı ve bant yayın programlarının üretilip yayınlanmasıyla dünya çapındaki Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) tabilerini kendi desteği altına almıştır.

İçtihat ve doktora belgelerine sahip olan bu programların üstatları çeşitli İslami ve eğitsel alanlarda havza ve üniversitelerin tanınmış simalarından sayılır.

Keza bu sınıfların düzenlenmesi mezkur üstatlardan bazılarının tebliğ içerikli yolculuklarını azaltarak hem kendi ve hem de öğrencilerinin zaman ve giderlerinin dikkate değer ölçüde azalmasına sebep olmuştur.

Dünyanın çeşitli yerlerinde seçkin Şia alimlerinden bazılarının Single Course Online (çevirim içi tek ders) şeklinde eğitim ve öğretim düzenlenmesi talepleri üzerine kurultay bunu paltak odaları formunda gündemine almıştır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı canlı internet eğitimini “Sanal Üniversite” şeklinde geliştirme kabiliyetine de sahiptir.

Kütüphanelerin Donatılması

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Şiaların kültürel desteklenmesi doğrultusunda şimdiye kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülke içi sınır bölgelerinde yüzlerce kütüphaneye yardım ve donanım hizmeti sunmuştur.

Yardım ve donanım hizmeti sunulan kütüphanelerin yer aldığı ülkeler şunlardır:

Asya - 18 Ülke

Afganistan – Endonezya – İran – Bahreyn – Bangladeş – Pakistan – Tacikistan – Tayland – Türkmenistan – Jammu - Sri Lanka – Irak – Filipinler – Keşmir – Lübnan – Malezya –  Moğolistan - Hindistan.

Afrika – 9 Ülke

Güney Afrika –  Burkina Faso –  Tanzanya – Zimbabve – Kongo Brazzaville – Kongo Kinşasa – Kenya – Gine Conakry – Mısır.

Okyanusya – 1 Ülke

Yeni Zelanda.

Amerika – 5 Ülke

Arjantin – Amerika Birleşik Devletleri – Şili – Kolombiya – Meksika.

Avrupa – 8 Ülke

Azerbaycan – Almanya – Bosna Hersek – Tataristan (Özerk Cumhuriyet) – Türkiye – Rusya (Federal Cumhuriyet) – Romanya – Gürcistan.

İlmi Destekler ve Öğrenim Burs Yardımı

Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ilmi ve manevi alt yapılarının geliştirilmesi doğrultusunda ilmi üretim ve uzman insan gücü rolünün dikkate alınmasıyla öğretim bursu verilmesi, inceleme ve araştırma fırsatları oluşturulması ve yabancı öğrencilerin üniversite tezlerinin desteklenmesi kurultayın programı arasında yer alır.

Bu burslar Ehlibeyt (a.s) Üniversitesinde okutulmayan bölümlere hastır.

İlmi-Kültürel Geziler

Dini liderlerin kutsal türbeleri ve çok değerli tarihi, uygarlık ve dini cazibe merkezleri ile İran İslam Cumhuriyeti, her zaman dünya Müslümanları ve dindar insanlar için ilgi çekici olmuştur, öyle ki bu ülkeyi gezmek her Şii Müslümanın arzusudur.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Allah vergisi bu fırsatı ganimet sayarak, farklı ülkelerden Ehlibeyt (a.s) takipçileri için kamplar düzenler ve bu vesileyle pak maarif aşıkları İran’ın ziyaret mekanlarının manevi atmosferinden yararlanmanın yanı sıra, kısa süreli eğitim fırsatından da yararlanır.

Bu eğitim dönemlerinin sınıfları havza ve üniversitenin yüksek eğitimli seçkin şahsiyetleri ve Kum veya Meşhet havzasında kürsü sahibi kimseler tarafından idare edilir.

Şimdiye kadar kız, erkek ve yetişkin binlerce Müslüman, bu gezilere katılmanın yanında Kuran ve İtret öğretilerinden de yararlanmıştır.

 1. BÖLÜM: İKTİSAT VE YARDIM ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin mali kudretini takviye etmek, ekonomik aktivistler ile iş adamları arasında işbirliği oluşturmak ve dünya ekonomik piyasalarında daha fazla yer almak için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının  onayları doğrultusunda ekonomik faaliyetler ve programlar da kurultay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda, kurultayın fiili genel sekreterinin görev süresi boyunca ve onun dünyanın çeşitli noktalarındaki Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin durumuna el atılıp onların mahrumiyetinin giderilmesi - özellikle Afrika kıtasında – üzerindeki tekitleri esasınca çeşitli bölgelere heyetler gönderilip bu hususta araştırmalar yapılmıştır.

Ayrıca, finansal ve ekonomik projeleri desteklemek ve uzmanların deneyimlerini araştırıp daha iyi istifade etmek amacıyla kurultayda başarılı ekonomik aktörlerden oluşan stratejik bir konsey oluşturuluş ve güzel sonuçlar alınan birçok toplantı düzenlenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaların dikkate alınmasıyla kurultayın son birkaç yıldaki en önemli ekonomik kazanımlarına işaret edilecektir:

İhtiyaçları Karşılama Doğrultusunda Ticari Gelişim Şirketi

Bu şirket; ticaret, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet göstermektedir ve şimdiye kadar Rusya, Irak, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kenya gibi ülkelerle iyi bir ticari işbirliğine sahiptir.

Şirket ayrıca farklı ülkelerdeki yerel yatırımlarla karşılıklı ticari faaliyet göstermeye de hazırdır.

Afrika’da Ekonomi Destekli Çalışmalar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Afrika kıtasında Ehlibeyt (a.s) tabilerinin mahrumiyetini ortadan kaldırmak doğrultusunda Etiyopya, Kenya, Komorlar, Tanzanya, Zanzibar, Fildişi Sahili ve Gana gibi ülkelerde çiftçilik hizmetleri şirketi oluşturma faaliyetine girmiş; Güney Afrika'da şirket tesisi, Malawi'de yeşil kuşak oluşturulması yönünde anlaşma sunulmuş ve  Mali ülke sorumlularıyla ya anlaşma yapmış veya anlaşma takip aşamasındadır.

Mahrum Ülkelerde Ortak Yardımlaşma Sandığının Kurulması

Küçük sanayilerin mali gücünü ve gelişimini güçlendirmek amacıyla yoksun ülkelerde yardımlaşma sandığı kurulması da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ekonomik programları arasındadır.

“Kevser” İhtiyaçları Karşılama Yardımlaşma Şirketi

Kooperatif Kalkınma Bankası yoluyla hisse senedi satımı ve genel yardım şeklinde beş milyar riyal ilkel sermayeyle bu şirket kurulmuş olup temel faaliyeti Ehlibeyt (a.s) tabilerinin mali gücüne yardım edilmesidir. Keza bu şirket şimdiye kadar İtalya, Burundi, Irak ve Umman dahil olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yapmıştır.

Irak İktisadi Ofisi (Kurulum Sürecinde)

Ehlibeyt (a.s) tabisi iki ülke arasında ekonomi, tarım, medikal turizm, teknik mühendislik hizmetleri, petrol ve gaz, altyapı hizmetleri, ilaç ve tıbbi malzeme alanlarında yapıcı işbirliğinin geliştirilmesi bu ofisin faaliyetleri arasındadır.

Ehlibeyt (a.s) Hayır Severler Derneği

Ehlibeyt (a.s) Hayır Severler Derneği varlıklı ve yardımsever işadamları ile ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının varlığıyla, az gelişmiş veya gelişmekte olan mahrum Müslüman bölgeleri ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin durumunu ele almaya çalışıyor.

Bu heyet aynı zamanda şefkat Peygamber’i (s.a.a) ve onun hayır sever Ehlibeyt’i (a.s) sünnetinin tesis edilmesiyle doğal afetlerde, savaşlarda ve diğer sorunlarda mağdurlara yardım ederek, onların acılarının ve afetlerin etkilerinin giderilmesi için ortak faaliyet gösterir.

Doğal Afetlerde Yardım ve Destek

Ehlibeyt (a.s) tabileri kendi toplumlarının mazlum kesimlerinden olmaları hasebiyle deprem ve sel gibi beklenmedik doğal afetlerde daha çok zarar görüyorlar.

Bu gibi durumlarda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı kendi bünyesindeki gönüllü üyelerini harekete geçirerek, nakdi ve gayri nakdi bağışları toplayıp göndermenin yanı sıra yardımların adil ve doğru dağıtımının da gözetimini yapar.

Pakistan’daki sel kurbanları için yardım kampanya merkezinin kurulması, Gazze kuşatmasını kırmak için halk kampanyasının oluşturulması, Bahreyn Halk Destek Grubunun tesis edilmesi ve Somali'nin kıtlık mağdurlarına yardım edilmesi, kurultayın mezkur çalışmalarının örnekleri arasındadır.

Cami Yapımı Yardımı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Cami Yapma Komitesinin kurulmasıyla Ehlibeyt (a.s) tabileri için cami ve ibadet merkezlerinin yapılması doğrultusunda gerekli mali kaynakları cezp eder.

 1. BÖLÜM: SANAT VE MEDYA ALANINDA DÜNYA EHLİBEYT (A.S) KURULTAYI

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA)

Ehlibeyt (a.s) takipçileri – kendi mazlum liderleri gibi – tarih boyunca hep zulüm görmüşlerdir. Emeviler, Abbasiler ve Orta Çağ’ın karanlık döneminin yanı sıra, bu baskı modern çağda da hala devam etmektedir.

Bu mazlumiyetin sebeplerinden birisi “Şiaların birbirlerinden haberdar olmaması” ve “Dünya toplumlarının bu zulümlerden haberdar edilmemesi”dir. Zira genellikle grupsal medyalar ve toplumsal iletişim araçları, Muhammedi halis İslam’ın karşısında yer alan hakim güçlerin elindedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı müdürleri, kurultayın fiili genel sekreteri döneminde bu koşulları doğru derk etmekle birlikte bu boşluğun doldurulması için 2004 yılında üç dilde haber sitesi kurdu.

Söz konusu sitenin haber çevrelerinde yerini bulması ve İran ve dünya Şiileri tarafından memnuniyetle karşılanmasının ardından, bir haber ajansı şeklinde faaliyetlerine devam etmesi gerektiği hissedildi.

Bu nedenle, Ağustos 2007’den itibaren yeni dönem başladı ve söz konusu haber sitesi, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) resmi unvanıyla ve www.abna24.com uzantısında yeniden adlandırıldı.

Bu site, Allah’ın lütfu ve Masumların (a.s) inayetiyle kademeli ve mantıklı büyümesi eşliğinde, yazarlar ve gazeteciler kadrosuyla (ülke içinde ve dışında) bir çok dil ve çeşitli yayınlarla aktif bir haber ajansı haline geldi.

İnanılmaz Etki

Sevinçle söylenmelidir ki bu haber ajansı kısa sürede kendi faaliyetine ek olarak ülke içinde en çok izlenen dini haber ajansı ve dünyada en çok takip edilen Şia haber ajansı olarak tanıtılması yanında dünyadaki Ehlibeyt (a.s) tabilerinin acı ve dertlerinin azaltılmasında zamanında haber ulaştırmasıyla çok değerli görev ifa etmiştir ki bunların en önemlilerine aşağıda işaret edilebilir:

- Pakistan’da Paraçınar Şialarının mazlumiyetinin yansıtılması;

- Yemen’de Sa’de Şialarına karşı cinayet haberlerinin yansıtılması;

- Gambiya'daki Şiiler üzerindeki baskı hakkında bilgilendirme;

- İslami uyanış hareketleri haberlerinin geniş çaplı yansıması; özellikle Mısır, Bahreyn ve Yemen konusunda.

Haber Ajansı Dilleri

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) hali hazırda şu yirmi dilde çalışmalarını sürdürmektedir: İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Farsça, İspanyolca, Almanca, Rusça, İstanbul Türkçesi, Azeri Türkçesi (resmi iki Latin alfabesi ve Kiril alfabesiyle), Urduca, Bengalce, Malayca, Endonezce, Hintçe, Birmanca, Boşnakça, İtalyanca ve Svahili (veya asıl adıyla Kiswahili).

Kültürel Sayfalar

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA), asli görevini yerine getirmenin yanı sıra, çalışmasının başından itibaren tarihi kullanımı geçen haber sayfalarının aksine, dini ve kültürel sayfaları da okuyucularına sunmaktadır.

Bu sayfaların başlıkları ve konuları şunlardır:

Kuran-ı Kerim Konuları – Hadis Konuları – Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) Hayatı – Velayetin İzinden – Alimlerin Hayatı – Şia Şehitleri – Makale – Konuşma – Röportaj – Neden Şia Oldum? Ehlibeyt (a.s) Yardımcıları – Mehdilik – Tesettür ve Güzellik – Neden Başörtüsü Taktım? – Vehhabiliği Tanıma – Siyonizm’i Tanıma – Dinler ve Diğer Mektepler – Şiir ve Edebiyat – Dinsel Mesajlar – Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) ve Okuyucular

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının kapsamlı web sitesi, dünyada Şia yaklaşımıyla açılan ilk İslami web sitelerinden biridir.

Eylül 1999'da açılan bu web sitesi, yavaş yavaş genişleyerek Ehlibeyt (a.s) Genel Portalı şekline dönüştü. Farsça, Arapça, İngilizce, İstanbul Türkçesi ve Urduca dillerinde 35'ten fazla uydu sitesine sahip olan mezkur siteye ilgi ve alaka duyanlar www.ahlulbaytportal.com adresinden ulaşabilir.

Bu siteyi ve uydu sitelerini ziyaret edenler; kitaplar, dergiler, yazılımlar, seçkin reklam panoları ve kurultayın çeşitli bölümlerinin faaliyetleri hakkında gerekli bilgilere ulaşmanın yanı sıra Kuran, Ehlibeyt (a.s), tarih, akait, fıkıh, sanat, aile ve … gibi konularda da pek çok bilgiye ulaşabilirler.

Keza ilgi ve alakalılar, çeşitli alanlarda sorularını konu ederek soru ve şüphelerin cevaplandırılması bölümüyle irtibata geçip uygun cevaplara ulaşabilirler. Bu sitenin kullanıcıları, söz konusu bilgilerden yararlanmanın yanı sıra, kurultaya bağlı siteler veya faydalı diğer Şia sitelere bağlanabilirler.

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalına Bağlı Bazı Siteler

İslam Hakkında

Nehcü’l-Belağa

Dergiler

Bahreyn Ayaklanması

Şia Siteleri

Kitap Satımı ve Gönderilmesi

İslami Aile

Makale Bankası

Peygamber (s.a.a)

Sahifey-i Seccadiye

İslam Sanatı

Kurultay Hakkında

Mübarek Ramazan Ayı

Soru ve Cevap

Kadın

Film Bankası

Kur’an-ı Kerim

Aşura

Dua

İslam Tarihi

Ahkam

Şiaların Durumu

Çocuklar

Ehlibeyt (a.s) Resim Ajansı

Hadis-i Şerif

Mehdilik

Hac

Kütüphane

Kurultay Kitapları

İslami Münasebetler

Gençler

Ses Bankası

Ehlibeyt (a.s) Genel Portalının Seçilmiş Siteleri

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Resmi Merkezi

Bu web sitesi aracılığıyla kurultayın yapısı, teşkilatı, hedefleri, görevleri ve en son faaliyet haberleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca Kurultay Yüksek Şura Üyeleri ve Kurultay çalışmalarıyla aşina olunması da kurultayın önemli bölümleri arasındadır.

İslami Yazılım Ürünleri

Bu web sitesi aracılığıyla, Kuran-ı Kerim, Nehcü’l-Belağa, Sahifey-i Seccadiye ve duaların tam metnine ve ayrıca bu alanlarda İngilizce, Arapça çevirilere, makalelere ve İngilizce, Arapça, Farsça, İstanbul Türkçesi ve Urduca olmak üzere beş dilde soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

WikiShia

Günümüzde çevrimiçi ansiklopediler olarak wiki’ler, dünyanın her yerinden insanlara bilgi sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Wiki’lerin derin etkisinin farkına varan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, 2015 yılına kadar 8 dilde geliştirilen WikiShia web sitesini açtı.

İslami ve Milli Münasebetler

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayıyla irtibatı olan binlerce tebliğci, mezhebi çeşitli münasebetlerde oturum ve programların düzenlenmesi doğrultusunda bilgilerin güncelleştirilmesine ihtiyaç duyar. Bu internet sitesi, söz konusu bilgileri hadis, minber, makale, görgü kuralları ve pratik eylemler şeklinde sunar.

İslami Aile

İslami yeni medeniyetin şekillenmesinde aile çok önemli rol ifa eder. Masumların (a.s) pratik yaşamlarını araştırma yoluyla alanların tamamında ailenin güçlendirilip kemale ulaştırılması amacıyla bu web sitesi İslami ailenin kamil bir örneğini sunar.

İslam İnkılabı Rehberinin Birinci Mektubundaki Tavsiyesi Esasınca Batı Gençlerinin İnceleme ve Araştırmasına Yardımcı Olmak İçin 9 Dilde Bağımsız Sitenin Oluşturulması

İslam İnkılap Rehberinin mektubunun yayınlanması ve onun “Bu dini doğrudan ve aracı olmaksızın tanımaya çalışın” tavsiyesinden sonra batı gençlerine bu dini aracı olmak sızın ve ilk elden tanımaları doğrultusunda yardım edilmeleri gerekli görüldü.

Bu hedef için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı batının 9 önemli dilinde bir site oluşturdu.

Site Profili

Diller:

 1. İngilizce
 2. Fransızca
 3. İspanyolca
 4. Almanca
 5. Portekizce
 6. İtalyanca
 7. Lehçe
 8. İsveççe
 9. Rusça

Site Bölümleri

 1. PDF Dosyası ve Ses Dosyasıyla Birlikte İnkılap Rehberi Mektubunun Metni
 2. Kur’an-ı Kerim’in Tam Metni ve 9 Dilde Tercümesi
 3. İslam Hakkında
 4. Peygamber (s.a.a) Hakkında
 5. Kur’an Hakkında
 6. Ehlibeyt (a.s) Hakkında
 7. Kütüphane
 8. Galeri
 9. Haberler

İslami Yazılım Üretimi

İlmi yazılım ve multimedya kompakt disklerin (multimedya) farklı dillerde üretilmesi de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının girişimleri arasında yer alır.

“Allame Askeri (r.a) Eserleri Koleksiyonu”, “Gadir Nesimi ve Çocuklara Özel Ay Çiçeği Yazılım Programı”, “Kurultay Kitaplarının İngilizce, Arapça, Urduca, İstanbul Türkçesi, Rusça ve Farsça Koleksiyonu”, “Hac Eserleri”, “Üç Dilde Gadir Hadisi Konulu Unuttun mu? E- Kitap”, “Farklı İşletim Sistemlerine Sahip Cep Telefonları İçin A’lamü’l-Hidaye ve Hidayet Önderleri Kitap Serileri”, “Arapça Dini Sohbetler” ve “Kalıcı Dini ve Haber Görüntüleri Koleksiyonu” bu ürünler arasındadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Android ve IOS işletim sistemlerine uyumlu yazılımların üretiminde de ön sıralarda yer alır.

Peygamber Ekrem (s.a.a) Büyük Ödülü

İnsanlık düşmanlarının propagandasının şiddetlenmesi ve saldırılarının sert savaş alanından yumuşak savaş alanına taşınması göz önünde bulundurulmasıyla ve özellikle düşmanların Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve İslam mukaddesatlarına  saygısızlık etmek için sanat araçlarını kullanmasının dikkate alınmasıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dinin savunulmasında kapasitelerden yararlanılması hedefiyle Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanatı Festivalini yapılandırmıştır.

“Kısa Hikaye Filmi”, “Kısa Belgesel Filmi”, “Animasyon” ve “İngilizce Dilinde Kitap Telifi ve Tercümesi” alanlarında ve “Rahmet ve Adalet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)” konulu bu festivalin ilk dönemi “Peygamber Ekrem (s.a.a) Büyük Ödülü” unvanıyla 2013-2014 yılında düzenlendi ve onlarca ülke sanatçıları 898 eserle festivale katıldı.

Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanatı festivalinin ikinci dönemi de “Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Kur’an Büyük Ödülü” unvanıyla düzenlenecektir.  

Uluslararası Dünya Kudüs Günü Karikatür Festivali

Hicri 1435 Ramazan ayının gelişiyle eşzamanlı olarak Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) ve İslam Sanatı Büyük Sitesi (Ehlibeyt –a.s- Büyük Portalına bağlı) “Kudüs Günü; İslam Ümmetinin Vahdet ve Direnişi”  unvanıyla Uluslararası Dünya Kudüs Günü Karikatür Festivalinin ilkini düzenledi.

Bu yarışma asli unvanla “Dünya Kudüs Günü” ve özel unvanla “Filistin’in Unutulması İçin Tekfir Hareketleri” olmak üzere iki bölümde düzenlendi ve 33 ülkeden 199 karikatürist 546 eserle yarışmaya katıldı.

Sanat Eserleri

Dini kültür ve öğretilerinin sunumunda sanat büyük rol ifa eder. Dolayısıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Sanat Bölümü Nestâlik, Sülüs ve Kufi hatları kalıbında ve keza Kaligram şeklinde ayet ve rivayetlerin yer aldığı onlarca nefis tablo üretmiştir.

Kurultayın sanatsal tabloları serisi bir ciltlik kitapta yayınlanmış ve bunların bazıları da poster, kartpostal ve CD şeklinde ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

İslami İşitsel ve Görsel Medya Desteği

Günümüzde medyanın önemli rolü ve televizyon kanallarının geniş çapta yıkıcı ve saptırıcı her türlü bilgi saldırıları göz önünde bulundurularak  kamuoyunun yönlendirilmesi ve Ehylibeyt (a.s) mektebi inancının korunmasına sebep olacak kanalların açılması zaruridir.

Dolayısıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kur’an kültürünün ihya edilmesi, İslam maarifinin yayılması ve Masumların (a.s) görüşlerinin tebliğ edilmesi amacıyla değersel anlam taşıyan uydu kanalları, İslami radyolar ve görsel ve işitsel medyaları destekler.

 1. BÖLÜM: MUHATAPLA KISA BİR SÖYLEŞİ

Muhammedi “Nâb/Saf ve Tertemiz” İslam’ın Yayılmasına Katılım

Çok değerli kardeş ve bacılar!

Şimdiye kadar mütalaa ettiğiniz konular Kelimetullah’ın yüceltilmesi, Muhammedi halis İslam’ın ihya edilmesi ve Ehlibeyt (a.s) mektebinin yayılması doğrultusunda gösterilen çaba ve gayretlerin örnekleridir. Bu naçiz adımlar, bu gün dünyanın dört bir tarafında İslam, Kur’an, Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) aleyhinde faaliyet gösteren İslam düşmanlarının kültürel saldırıları, çirkin ve kalleşçe komploları ve kalp gözü körleşmiş kimselerin karşısında yüce hedeflerin ve ağır vazifelerin ifa edilmesi doğrultusunda atılan adımlardır.

Keza İslam ve Şia karşıtı geniş çaplı yayınlarla barış ve dostluk atmosferini tarumar eden uydu yayınları ve internet sayfaları karşısında az bir varlıksal gücümüzle gösterdiğimiz çaba ve gayretlerimizin örnekleridir.

Şimdiye kadar 1/5 milyar İslam ümmeti ve 250 milyonun üzerinde Ehlibeyt (a.s) Şia’sı için ne yaptığımızı ve ne yapmamız gerektiğini hiç düşündük mü? Dünya ve dünyalıların hali hazırda İslam’a nispetle geniş çaplı yönelimi vardır. Özellikle İslam inkılabının başarıya ulaşması, güçlü mantık ve zengin sermayelerle dini demokrasi nizamının başarılı tecrübesinden sonra Ehlibeyt mektebi, İslam’ın kuşatıcılığı ve Kur’an ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin tanıtılması istemiyle dünya insanlarında susuzluk oluşturmuş ve dünya çapında İslam sevenleri gözlerini İran İslam ülkesine dikerek ihtiyaç dolu elini bize doğru uzatmıştır ki hali hazırda kendilerine yardım edilmesini beklemektedirler. Bununla birlikte biz kitap gönderilmesi, kendi mektebimizin paha biçilmez maarifinin yayılması ve öncelikli İslami alt yapıların oluşturulması – cami, Hüseyniye, okul, üniversite ve sağlık ocakları gibi – girişimlerinden dahi aciziz.

Sorun ve eksikliklerin çoğu, mali ve bütçe zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Başkalarının fahiş maliyetlerle Şiilere karşı yazılmış bir kitabın milyonlarca kopyasını basıp dağıttığını müşahede ederken biz bunun karşısında bir kitabın en fazla 10 bin nüshasını basıp dağıtabiliyoruz.  Bu miktardaki bir çalışmayı nereye gönderebilir ve kaç kişinin eline  ulaştırabiliriz?

Şu anda İslam ve Ehlibeyt (a.s) mektebi aleyhine faaliyet gösteren ahlaksız ve İslam karşıtı televizyon kanallarının sayısı yüzlerce kanala ulaştı, ancak tabi olduğumuz mektebimizi olması gerektiği gibi tanıtabilecek, daha ötesi İslam ve Ehlibeyt’in (a.s) harimini doğru bir şekilde destekleyebilecek uygun birkaç tane bile dini, ahlaki, itikadi ve sosyal televizyon kanalımız yok.

Diğer taraftan günümüzde, elimizin altındaki teknoloji ve modern elektronik imkanlar dikkate alındığında sorumluğumuz her geçen gün biraz daha ağırlaşmaktadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dini, kültürel ve tebliğ içerikli uluslararası özel bir kuruluş unvanıyla dünya çapındaki Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) tabilerine hizmet sunmakla meşguldür ve hizmet ulaştırabilmek için de sizlerin yardımlarını beklemektedir. Nitekim Allah Teala Kur’an’da infak ve bağışı kendi yolunda şahadet mesabesinde kararlaştırmış ve insanın sevdiği şeyleri infak etmesini de saadete ulaşmanın şartı bilerek şöyle buyurmuştur: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça “iyi”ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” Âl-i İmran Suresi, 92.

Dolayısıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının yardımıyla Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ilerleyip gelişmesine ve onların düşünsel, kültürel ve iktisadi mahrumiyetin dışına çıkartılmasına sebep olacak hayırseverlerin tamamının dünyanın dört bir yerindeki din kardeşlerine yardım etmeleri farzdır.

Bir cami, Hüseyniye ve okulun bir bölümünün yapılmasına yardım edebilecek veya dini bir kitap veya CD’nin yayınlanmasını üstlenebilecek veya site ve dergiyi destekleyebilecek her hayır sever hiç şüphesiz İmam Cavad’ın (a.s) şu şaşırtıcı buyruğundaki büyük ödülün sahibi olacaktır: “İmam’ından ayrılan ve kendi cehaletinde dönüp dolaşan Âl-i Muhammed’in (s.a.a) yetiminin başını okşayan kimse Allah katında konumların en iyisine ulaşır … ve onun abitlere üstünlüğü gece dolunayın gökyüzündeki en küçük yıldıza üstünlüğü gibidir.” (el-İhticac, c. 1, s. 17).

Halk yardımlarının etkili rolünün dikkate alınmasıyla – vakıf, nezirler ve cami, Hüseyniye, okul, sağlık ocakları …  gibi belirli projeler kalıbında ve dünya çapındaki Şia ve Ehlibeyt (a.s) tabilerine yardım şeklinde – bu alanlarda yardım etmek isteyen hayır severlerin tamamı Kurultayla irtibata geçebilir veya mali yardımlarını aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırabilirler:

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Halk Yardımları Ortaklığı Hesap Numarası

Ticaret Bankası: 47435005 – Bulvari Kişaverz (Tahran kodu: 027)

Her kes kaldırabileceği yük miktarınca adım atmalı ve öne çıkmalıdır. “Kimse kimsenin yükünü taşımaz” buyruğunun gerçekleşeceği günde yükümüzün hafiflemesi ümidiyle.

 Teorik ve Pratik Katılım

Sizin Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına yardımlarınız ve Ehlibeyt (a.s) tabilerine infaklarınız mali yardımlarla sınırlı değildir, dolayısıyla kurultay alim, hatip, yazar, hayır sever ve düşünürlerin tamamının düşünsel ve kültürel yardımlarını sıcaklıkla karşılamanın yanında kendi görevini yerine getirmede ve İslam mektebi ve dünya Müslümanlarına hizmet etmede sizinle ortak iş birliği ve ortak yardımlaşmaya da hazırdır.

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir.” (Bakara Suresi, 261).

Kurultayla İletişim

Merkez Ofisi Adresi: İran, Tahran, Bulvari Kişaverz, Nebşi Hıyabani Kuds, Plak: 246

Posta Kodu: 1417653741

Posta Kutusu: İran, Tahran 3831-14155

Kum Ofisi Adresi (Kültürel İşleri Muavinliği): İran, Kum, Bulvari Cumhuri İslami, Nebşi Kuçeyi 6

İrtibat Numarası:

Faks telefonu

Genel Sekreter Alanı 021 88950898-021-88950930

Yürütme İşleri Muavinliği 88950915-021 88950916-021

Uluslararası İşleri Muavinliği 021-88950913-021 88950872-

Merkezi Telefon Santrali 021-88970171-7

Genel İletişim 021-88950932-021 88950898-88970190

Sakaleyn Uydu Kanalları

021-88950898021-88950932

Kültürel İşleri Muavinliği 025-32913100025-32131221

ICT İşleri ve Bilgi Ulaştırma

025-32131258025-32131320

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- 025-32131258025-32131323

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Resmi Elektronik Adresi: gro.tyab-lu-lha@ofni

 

 

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
8*3=? Güvenlik Kodu