سیری در قلمرو شعر نبوی صلی الله علیه و آله

شناسنامه  کتاب

 • عنوان  کتاب سیری در قلمرو شعر نبوی صلی الله علیه و آله
 • موضوع : کتاب‌های سیره
 • اللغه فارسی
 • الناشر مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • شماره چاپ اول
 • سال چاپ 1387
 • شابک 978-964-529-262-9
 • عدد الاجزاء 1
 • تعداد صفحه 1116
 • تعداد صفحه اولیه 20
 • گرد آورنده محمد علی مجاهدی (پروانه)

 • درباره  کتاب

  پی‌جویی قلمرو شعر نبوی در دوره‌های مختلف تاریخی آن است. پدیدآورنده این اثر، در صدد بوده تا از سر دقت در سیر تکاملی شعر نبوی تأمل کرده و بازتاب آن را در شعر آیینی فارسی بیان نماید. وی برای رسیدن به مقصود خود، موضوع را در ضمن چهارده فصل به قرار زیر کاویده است: در فصل اول، جایگاه شعر نبوی در گستره شعر آیینی مشخص شده و در فصل دوم، از کهن‌ترین اثر منظوم نبوی در پیشینه مکتوب شعر فارسی یاد شده و چهار تن از پیشگامان این عرصه که به تصریح نگارنده، در سده چهارم می‌زیسته‌اند، معرفی شده‌اند. از فصل سوم تا پایان فصل سیزدهم، شعر نبوی در هر سده به صورت جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته و نمونه آثار شاعران هر قرن ارایه شده است. در فصل دوازدهم، 38 تن از شاعران قرن سیزدهم شناسانده شده‌اند. فصل سیزدهم به معرفی شاعران پس از انقلاب اسلامی ایران اختصاص یافته و در فصل پایانی، نشانی از نسخه‌های نادر منظومه‌های نبوی منعکس گردیده است.

فهرست الکتاب

تقريظ حضرت آية الله شيخ محسن اراكى«دام ظلّه» 0
پيش گفتار 0
بخش يكم : سيرى در قلمرو شعرآيينى 0
1ـ گستره موضوعى شعرآيينى 0
2ـ تعريف شعرآيينى 0
3ـ انواع شعرآيينى 0
1\3 ـ از نظر محتوايى و معنوى 0
1\1\3 ـ شعر ماورايى 0
2\1\3 ـ شعر رهايى 0
3\1\3 ـ شعر ولايى 0
2\3 ـ از جهت ساختارى 0
3\3 ـ از جهت وزن عروضى 0
بخش دوم : كند و كاوى در قلمرو شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) 0
1ـ تعريف شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) 0
2ـ كهن ترين شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در زبان فارسى (سده سوم) 0
محمدبن مخلّد سگزى 0
3ـ پيش گامان شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده چهارم 0
1\3ـ ابوطيّب محمدبن حاتم مصعبى 0
2\3ـ ابوالحسن شهيد بلخى 0
3\3ـ ابو منصور محمد بن احمد دقيقى 0
4\3ـ حكيم ابوالحسن كسايى مروزى 0
اشعار نبوى(صلى الله عليه وآله) حكيم كسايى مروزى 0
بخش سوم: شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) در سده پنجم 0
1ـ حكيم ابوالقاسم فردوسى 0
2ـ ابوزيد محمد غضائرى رازى 0
3ـ شيخ الرئيس حكيم ابوعلىّ سينا 0
4ـ حسن عنصر بلخى 0
5ـ ابوالنّجم احمد منوچهرى دامغانى 0
6ـ فخرالدين اسعد گرگانى 0
7ـ حكيم ابومنصور قطران تبريزى 0
8ـ حكيم ابومعين ناصرخسرو قباديانى 0
بخش چهارم: شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) در سده ششم 0
1ـ اديب صابر ترمذى 0
2ـ حكيم سنايى غزنوى 0
3ـ اشرف الدين سيّدحسن غزنوى 0
4ـ اوحدالدين على انورى ابيوردى 0
5ـ جمال الدين محمد عبدالرزاق اصفهانى 0
6ـ حكيم افضل الدين خاقانى شروانى 0
7ـ حكيم نظام الدين نظامى گنجوى 0
بخش پنجم: شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) در سده هفتم 0
1ـ نظام الدين محمد قَمرى اصفهانى 0
2ـ شيخ فريدالدين عطار نيشابورى 0
3ـ كمال الدين اسماعيل اصفهانى 0
4ـ جلال الدين محمد بلخى 0
5ـ شيخ فخرالدين عراقى 0
6ـ شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى 0
بخش ششم: شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) در سده هشتم 0
1ـ شيخ حسن كاشى 0
2ـ شيخ محمود شبسترى 0
3ـ اميرخسرو دهلوى 0
4ـ شيخ علاءالدوله سمنانى 0
5ـ اوحدالدين اوحدى مراغه اى 0
6ـ كمال الدين محمد خواجوى كرمانى 0
7ـ اميرمحمود ابن يمين فريومدى 0
8ـ خواجه جمال الدين سلمان ساوجى 0
9ـ خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى 0
10ـ قوام الدين ابواسحاق بُنجيرى 0
11ـ شيخ كمال الدين مسعود خجندى 0
بخش هفتم: شعرنبوى(صلى الله عليه وآله) در سده نهم 0
1ـ امير سيد قاسم انوار تبريزى 0
2ـ خواجه عصمت بخارايى 0
3ـ محمد بن حُسام خوسفى 0
4ـ خواجه مسعود قمى 0
5ـ عبدالرحمن جامى 0
بخش هشتم : شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده دهم 0
1ـ بابا فغانى شيرازى 0
2ـ بدرالدين هلالى جغتايى 0
3ـ حكيم پرتوى لاهيجى 0
4ـ محمد اهلى شيرازى 0
5ـ شاه طاهر دكنى 0
6ـ شيخ محمد فضولى بغدادى 0
7ـ مير محمد قاسم قاسمى گنابادى 0
8ـ كمال الدين وحشى بافقى 0
9ـ كمال الدين على محتشم كاشانى 0
10ـ لطفى خوانسارى 0
11ـ جمال الدين سيدمحمد عرفى شيرازى 0
12ـ ابوالقاسم امرى 0
13ـ شيخ ابوالفيض فيضى دكنى 0
بخش نهم: شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده يازدهم 0
1ـ محمدرضا نوعى خبوشانى 0
2ـ محمدحسين نظيرى نيشابورى 0
3ـ ملك محمد قمى (ملك) 0
4ـ حسن بيگ عتابى تكلّو 0
5ـ سيد ابوالحسن حسينى فراهانى 0
6ـ محمد طنبوره 0
7ـ شيخ بهاءالدين عاملى (بهايى) 0
8ـ خواجه (شاپور) تهرانى 0
9ـ ملا عبدالنبى فخر الزمانى قزوينى 0
10ـ ابوطالب (كليم) كاشانى 0
11ـ حكيم ركن الدين مسعود (ركنا) كاشانى 0
12ـ ملاعبدالرزاق (فياض) لاهيجى قمى 0
13ـ مير مرتضى (الهام) اصفهانى 0
14ـ مير علاء الملك مرعشى شوشترى 0
15ـ ملاّ فرخ حسين (ناظم) هروى 0
16ـ محمد على (صائب) تبريزى 0
17ـ ملا محمد رفيع واعظ قزوينى 0
18ـ ملا محسن فيض كاشانى 0
بخش دهم: شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده دوازدهم 0
1ـ زيب النساء بيگم (مخفى) 0
2ـ ميراز داراب بيگ (جويا) تبريزى 0
3ـ نورالدين محمد (نجيب) كاشانى 0
4ـ عبدالقادر (بيدل) دهلوى 0
5ـ ميرزا محمد (مخلص) كاشانى 0
6ـ ميرسيد على (مشتاق) اصفهانى 0
7ـ شيخ محمدعلى (حزين) لاهيجى 0
8ـ آقا محمد (عاشق) اصفهانى 0
9ـ ميرزا محمد نصير (طبيب) اصفهانى 0
10ـ لطفعلى بيگ (آذر) بيگدلى قمى 0
بخش يازدهم : شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده سيزدهم 0
1ـ فتحعلى خان (صبا) كاشانى 0
2ـ ميرزا عبدالوهاب (نشاط) اصفهانى 0
3ـ حاج ملا احمد نراقى (صفايى) 0
4ـ ميراز محمود (فدايى) مازندرانى 0
5ـ ملا مهرعلى (فدوى) خويى 0
6ـ حكيم ميرزا حبيب قاآنى 0
7ـ ميراز ابوالحسن (يغما) جندقى 0
8ـ محمد (داورى) شيرازى 0
9ـ ميرزا محمد على (سروش) اصفهانى 0
10ـ ميرزا اسدالله خان (غالب) دهلوى 0
11ـ حاج ميرزا مهدى (كيوان) كاشانى 0
12ـ ميرزا محمد كاظم (الفت) اصفهانى 0
13ـ ميرزا محمد (جيحون) يزدى 0
14ـ شمس الادباى اول، سيدمحمد اصفهانى 0
15ـ حاج ملا فتح الله (وفايى) شوشترى 0
16ـ ميرزا صادق (روشن) اردستانى 0
17ـ محمدحسين ميرزا اميرآخور (سلطانى) 0
فصل دوازدهم : شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) در سده چهاردهم 0
1ـ ميرزا محمدحسين (عنقا) اصفهانى 0
2ـ ميرزا محمدتقى (نير) تبريزى 0
3ـ شمس الشعراء (رضوان) قاجار 0
4ـ ميرتقى (عندليب) كاشانى 0
5ـ ميرزا حسن (صفى) اصفهانى 0
6ـ شمس الفصحاء ميرزا محمد (محيط) قمى 0
7ـ آقا محمدمهدى (آسوده) شيرازى 0
8ـ شيخ محمدخان (ايزدى) كازرونى 0
9ـ حكيم صفاى اصفهانى (صفا) 0
10ـ ميرزا نورالله (عمان) سامانى 0
11ـ ميرزا احمد (الهامى) كرمانشاهى 0
12ـ حاج ميرزا (حبيب) خراسانى 0
13ـ محمدرضا (وصاف) بيدگلى 0
14ـ ميرزا حسين خان (حضورى) سلماسى 0
15ـ محمدباقر (صامت) بروجردى 0
16ـ جلال الدين (عنقا) طالقانى 0
17ـ محمدصادق خان اديب الممالك فراهانى (امير) 0
18ـ اسكندر خان (بهجت) قاجار 0
19ـ محمد جعفر خان گراشى 0
20ـ ميرزا محمد نصير (فرصت) شيرازى 0
21ـ آقا فتح الله قدسى (فؤاد) كرمانى 0
22ـ جلال الملك (ايرج) ميرزا 0
23ـ ميرزا نصرالله (صبورى) اصفهانى 0
24ـ شيخ عبدالحسين اورنگ تهرانى 0
25ـ محمد (اقبال) لاهورى 0
26ـ ميرزا محمد على مصاحبى (عبرت) نايينى 0
27ـ شيخ على (منزوى) تهرانى 0
28ـ ميرزا غلامحسين (اديب) كرمانى 0
29ـ حشمت شيرازى 0
30ـ شيخ محمدحسين غروى اصفهانى (مفتقر) 0
31ـ سيدمحمد (رضوانى) شيرازى 0
32ـ رجب على (گلزار) اصفهانى 0
33ـ ملك الشعرا، محمدتقى (بهار) 0
34ـ اسداله صنيعيان (صابر) همدانى 0
35ـ هادى پيشرفت (رنجى) تهرانى 0
36ـ محمد حسين (رهى) معيّرى 0
37ـ محمدحسين (صغير) اصفهانى 0
38ـ قاسم رسا 0
فصل سيزدهم: شعر نبوى(صلى الله عليه وآله) پس از پيروزى انقلاب اسلامى 0
1ـ سيدمحمد على (رياضى) يزدى 0
2ـ سيد كريم (اميرى) فيروزكوهى 0
3ـ على اكبر صلح خواه (خوشدل) تهرانى 0
4ـ محمد حسين (شهريار) تبريزى 0
5ـ غلامرضا (قدسى) مشهدى 0
6ـ ميرزا على خليليان (رجا) اصفهانى 0
7ـ سيد محمود (گلشن) كردستانى 0
8ـ ابوالقاسم حالت 0
9ـ محمد على مردانى 0
10ـ محمد وارسته 0
11ـ مرتضى (طايى) شميرانى 0
12ـ محمود شاهرخى (جذبه) 0
13ـ عباس كى منش (مشفق) 0
14ـ حسين ممتحنى (حميد) 0
15ـ عباس (حداد) كاشانى 0
16ـ حبيب چايچيان (حسان) 0
17ـ على (نظمى) تبريزى 0
18ـ بهمن صالحى 0
19ـ سيد على موسوى گرمارودى 0
20ـ ذبيح الله جوادى (روشنگر) 0
21ـ سيدرضا مؤيد 0
22ـ غلامرضا سازگار (ميثم) 0
23ـ عباس خوش عمل 0
24ـ محمود شريف صادقى (وفا) 0
25ـ محمد على مجاهدى (پروانه) 0
26ـ ژوليده نيشابورى 0
27ـ جواد محقق (آتش) 0
28ـ احد ده بزرگى 0
29ـ مهدى زارعى 0
30ـ على حيدرزاده 0
31ـ سيدعلى اصغر موسوى 0
32ـ عباس عبادى 0
33ـ روشن سليمانى 0
34ـ عباس احمدى 0
35ـ امير مرزبان 0
36ـ قربان وليئى 0
37ـ سيد اكبر ميرجعفرى 0
38ـ سيدمحمد باباميرى 0
39ـ سيد محمدجواد شرافت 0
40ـ سيد حميدرضا برقعى 0
41ـ مريم سقلاطونى 0
42ـ سارا جلوداريان 0
43ـ محمد جواد شاهمرادى 0
44ـ امير اكبر زاده 0
بخش چهاردهم : معرفى منظومه هاى نادر نبوى(صلى الله عليه وآله) 0
فهرست منابع 0

صفحه

صفحات اولیه

001.JPG

صفحه

البحث

المجمع العالمي لأهل البيت (علیهم السلام)

المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، منظمة غير حكومية وعالمية شيعية تعنى بنشر معارف أهل البيت عليهم السلام وترسيخ الوحدة الإسلامية والعمل على اكتشاف وتنظيم أتباع العترة الطاهرة (ع) وتعليمهم ودعمهم.

أنشئت المنظمة علي يد نخبة من الشيعة ويشرف عليها الولي الفقيه والمرجعية الشيعية العليا.

قد قامت المنظمة منذ تأسيسها بدور إيجابي في المستوي العالمي في ترسيخ أسس الوحدة بين مختلف المذاهب الإسلامية.

 • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

اتصل بنا

موضوع
البريد الإلكتروني
الرسالة
9+8=? قانون الضمان